LO ska utreda möjligheten till bättre samordning när det gäller fackförbundstidningarna och opinionsbildningsverksamheten.

Nej till att alla bussförare i linje– och beställningstrafik ska tillhöra Transport. Men en organisationsutredning ska titta på problem med att finns flera avtal för samma typ av arbete. Den utredningen ska även titta på frågan om bussförare ska tillhöra Kommunal eller Transport.

LO ska verka för att rätten att genomföra stridsåtgärder för att få kollektivavtal garanteras inom EU.

Nej till en motion som vill att det ska bli förbjudet för arbetsgivare att köpa ut anställda mot deras vilja när det saknas saklig grund för uppsägning eller avsked.

LO ska med förnyad kraft verka för rätt till heltid och begränsning i arbetsgivarnas möjlighet till tidsbegränsade anställningar.

Nej till ett förslag på kongressen om att LO ska driva rätten till heltid lagstiftningsvägen om inte det blir möjligt att enas med arbetsgivarna om detta krav.

LO ska verka för att inhyrning av arbetskraft på arbetsplatser ska förutsätta lokala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. Dessutom vill LO att lagen ändras så att det blir förbjudet att säga upp fast anställda och ersätta dessa med inhyrda från bemanningsföretag.

Nej till att LO skaffar en humorombudsman. Ja till att LO uppmuntrar till att använda humorn som ett redskap i det fackliga arbetet.

En utredning ska titta på möjligheten att införa regionala fackliga företrädare för arbetsplatser där det finns för få anställda för att ha en egen lokal facklig verksamhet.

LO fortsätta sitt arbete för att få Sverige och andra länder att anta FN–organet ILO:s konvention nummer 94. Denna konvention säger att offentliga myndigheter vid upphandling ska se till att de anställda garanteras lön och anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal.

LO vill att skyddsombudens grundutbildning ska vara minst 40 timmar.

På förslag från Kommunal Stockholms län ska LO arbeta för att arbetsmiljölagen ska gälla även anställda i hemmet. Idag finns ett undantag i arbetsmiljölagen för anställda som arbetar i arbetsgivarens hushåll. Den ska nu LO arbeta för att upphäva. Lagen gör exempelvis att personliga assistenter inte skyddas av lagen.  
 
LO ska på sikt arbeta för att tandhälsan ingår i högkostnadsskyddet.

LO ska verka för att skattereduktionen och avdragsrätten för a-kassan och fackföreningsavgiften återinförs.

LO och förbunden ska tillsammans arbeta för att likställa villkoren mellan inhyrda arbetstagare och de anställda på arbetsplatsen.

LO ska verka för att en yrkeshögskola ersätter dagens kvalificerade yrkesutbildningar.

Man vill också att yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan bättre dimensioneras och planeras efter regionala förutsättningar.

LO ska verka för att alla anställda ska ha tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård. I första hand genom avtal och i andra hand via lagstiftning.

LO anser att det är oacceptabelt att enskilda individer ställs utan försörjning för att försäkringssystemen inte samverkar på ett tryggt och effektivt sätt. LO kräver att det måste vara helt klart vid varje tidpunkt vilket försäkringssystem som ska träda in.