Kommunal har yttrat sig över Frittvalutredningens betänkande. Där föreslås en ny lag, LOV, som ger ökade möjligheter för invånarna att välja utförare inom äldre – och handikappomsorgen och sjukvården.
Vidare föreslås att antingen LOU, lagen om offentlig upphandling eller den nya lagen LOV måste tillämpas då kommuner eller landsting väljer att konkurrensutsätta verksamheten.

I huvudsak håller Kommunal med om förslagen i utredningen. Samtidigt betonar förbundet att det är folkvalda organ – inte marknaden – som ska rå över och fatta beslut om de gemensamma välfärdstjänsterna. Majoriteten av dessa ska drivas i offentlig regi.
Likaså betonar Kommunal att ytterst består valfrihet för individen att slippa tvånget att välja. ”Faktisk valfrihet innebär för många i första hand kunna påverka innehållet och kvalitén i den tjänst man redan har.”

Medan Kommunal tycker att det är viktigt att den kommunala verksamheten inte avvecklas tycker andra remissinstanser annorlunda. Så anser till exempel  Almega och Svenskt Näringsliv att kommunerna ska vara skyldiga att öppna hemtjänst och annan omsorg för privata alternativ.
LOV innebär att kommuner och landsting sluter avtal med utförarna. Något som Kommunal välkomnar, eftersom det skapar ordning och reda då kundval införs.

Nu finns det kommuner som varken upphandlat enligt LOU eller slutit avtal med utförarna. Ett exempel är Nacka kommun.
– Det har skapat en rättsosäkerhet som inte varit bra. Nu säkras alla aktörers intressen. Det gäller såväl kommunen, brukaren/kunden, leverantörerna som de anställda, säger Sigmund Wivesson.
Kommunen är fortfarande fri att behålla verksamhet i egen regi precis som nu och varje kommun avgör själv i vilken omfattning som verksamheten ska upphandlas.

Det är också Kommunals bestämda uppfattning att utredningens förslag är tillämpligt inom sjukvården. Det är en rimlig demokratisk princip att varje kommun/landsting var för sig själv får besluta sina angelägenheter, skriver Kommunal.
Bra är att kommunerna även i LOV har rätt att ställa krav i kontrakten på bland annat sociala villor, anser Kommunal och tycker att krav på kollektivavtal hör till det mest grundläggande. Även meddelarfrihet.

Kommuner och landsting kan välja mellan:
- att driva berörd verksamhet i egen regi.
- sluta avtal med utförarna enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
- sluta avtal med utförarna enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.