För första gången någonsin får vi en sammanhållen och strategisk handlingsplan som väver samman olika samhällsområdens insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det var inget vänstern förmådde prestera de föregående tolv åren.
Olika kvinnors situation måste beaktas. Att påstå att äldre kvinnor inte ingår i handlingsplanen är nonsens.

Några exempel; utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet. I riktlinjerna för fördelning av medlen specificeras skyddat boende för bl a äldre kvinnor. Vidare ges ett uppdrag att kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn. Också här nämns äldre kvinnor.

Cecilia Wigström och Tina Acketoft,
riksdagsledamöter (fp)