– Så länge personalen har ont om tid kan de inte göra ett bra jobb, oavsett vilken utbildning de har.  Från myndighetshåll pratar man framför allt om att höja kompetensen. Jag menar att arbetsmiljön är precis lika viktig.

Petra Ahnlund
Petra Ahnlund, forskare vid Umeå universitet.

Genom att poängtera utbildning lägger myndigheterna ansvaret på personalen när hemtjänsten eller handikappomsorgen fungerar dåligt. Det är kompetensen som brister, inte planeringen av arbetet eller hur arbetsmiljön ser ut. Det är dessutom bara personalen som ska utbildas, vilket är inkonsekvent, menar Petra Ahnlund.
– Enhetschefernas problem att få en fungerande hemtjänst eller handikappomsorg ses som strukturell, de har för många chefer över sig och för mycket personal under sig. Ingen pratar om deras utbildningsnivå eller att de borde höja kompetensen.

Petra Ahnlund tycker att relevant utbildning är viktigt för att kunna reflektera över jobbet och relationen mellan sig själv som vårdare och brukaren. Men att ha andra uppgifter än bara de rent omhändertagande ger också nya vinklar och möjlighet att tänka till.
Är det inte risk att dessa arbetsuppgifter bara pressas in i redan fullbokade scheman?
– Kanske. Men jag tror att man planerar annorlunda i så fall, och att det ändå i slutandan ger bättre omsorg i mötet med brukaren. De flesta i de här yrkena har en hög arbetsbelastning. Skillnaden är att de som inte har något inflytande eller kontakt med kollegorna ofta upplever att arbetsklimatet är hårt. Det påverkar givetvis omsorgen.