Socialdemokraterna har tidigare aviserat att de inte ställer sig bakom alla de skattesänkningar som den borgerliga regeringen genomfört.
De har förvisso accepterat den första fasen av jobbskatteavdraget. Men om socialdemokraterna höjer skatten för löntagarna om de återtar makten ville Thomas Östros inte svara på när han presenterade partiets vårskuggbudget.
Hur socialdemokraterna ställer sig till resterande delar av inkomstskattesänkningarna ger de svar på först i budgetmotionen som de lägger i höst.

Trots pratet om att skattesänkningar inte var prioriterade lovade Thomas Östros sänkt skatt med 2000 kronor per år för alla pensionärer.
– Vi vill minska klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer, säger Thomas Östros.
Fokus i s budgetmotion ligger främst på arbetsmarknaden.
Thomas Östros pekar på en betydande arbetskraftsbrist och vikten av att investera i fler jobb. Han kallar den borgerliga regeringen för utbildningsfientlig och menar att det gör att arbetslösheten fastnar.

Socialdemokraterna presenterar i budgetmotionen en rad förslag på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att öka sysselsättningen.
•    En kompetenskommission (näringsliv, företag, kommuner, stat, fackföreningar) ska snabbt kartlägga bristkompetens och med eget mandat köpa in utbildningsplatser. Närapå 1,5 miljarder ska under 2008 och 2009 ge 17 000 utbildningsplatser. Målgruppen är i första hand lågutbildade unga.
•    Ett förstajobbet-avdrag ska ge arbetsgivaren skatteavdrag med 50 procent av lönekostnaden om man anställer en ung person som varit arbetslös längre än tre månader. Skattelättnaden kan vara i 6-12 månader (s inte helt klara över detta).
•    Avstampsutbildningar ska höja kompetensen för unga mellan 19 och 25 år som varit arbetslösa längre än tre månader. Max sex månaders utbildning med inriktning mot bristyrken.
•    Ökade resurser till kommunerna för att erbjuda sommarjobb för unga.
•    Ökade satsningar på bristyrkesutbildningar.

Socialdemokraterna vill också se en allmän förskola med tre timmar per dag för alla 3-åringar.
Thomas Östros talade också om att stärka tillgången till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för alla som arbetar obekväm arbetstid. Något direkt förslag om detta fanns dock inte med i budgetmotionen. Han var också inne på att man redan i förskolan skulle kunna introducera ett främmande språk för barnen, med leken som grund.
De vill också satsa på psykiatrin för att skapa fler slutenvårdsplatser och fler arbetstillfällen för personer med psykiska funktionshinder.