Det nya avtalet berör 3 200 anställda och gäller från 1 juni i år fram till 31 mars 2010.
Den 1 juni i år höjs lönerna med i genomsnitt 700 kronor och den 1 april med i genomsnitt 900 kronor. Det är något mer jämfört med andra avtal inom LO–samordningen och är en kompensation för lägre löneökningar än andra 2007.

Totalt innebär avtalet en ökning på 6,8 procent under avtalsperioden. Det kan bli mer lokalt eftersom det i avtalet står att löneökningarna är lägst 700 i år och 900 kronor nästa år.
Lönerna sätts individuellt med en individgaranti. Om någon får mindre än 325 kronor i år eller 300 kronor nästa år så ska det genomföras särskilda samtal och en utvecklingsplan så att löneutvecklingen ska kunna bli bättre i framtiden.
Kommunal hade krävt tarifflöner som finns i avtalet för de privata trafikföretagen inom BUA. Det sa KFS nej till. Kompromissen blev att Kommunal och KFS är överens om att lönerna bör vara branschneutrala.

I dag ligger lönerna för verkstadspersonal cirka 2 000 kronor lägre jämfört med löner inom branschen.
Lönerna för lokalvårdare och garagearbetare inom KFS ligger däremot cirka 1 500 kronor över jämförbara yrken i branschen.

Lägstalönen för förare höjs med 2 000 kronor och blir från 1 juni 19 000 kronor i månaden. För övrig personal höjs lägstalönen med 1 000 kronor och blir då 16 000 kronor i månaden för dem med yrkesgymnasial utbildning och 15 000 kronor i månaden för dem som saknar denna utbildning.
Kommunal fick inte igenom kravet om ett Göteborgstillägg på lönen för spårvagnsförare. Kompromissen blev att kravet ska utredas lokalt i Göteborg mellan fack, arbetsgivare och Västtrafik som upphandlar trafiken.

Tillägg och ersättningar i avtalet räknas upp med 6,8 procent.
All tid som den anställde står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid. KFS menar att detta redan gäller men nu är denna princip även inskriven i avtalet.
Så kallad kollektivarbetstid har tagits bort ur avtalet. Enligt denna regel hade arbetsgivaren möjlighet att utjämna arbetstid mellan personalen så att vissa fick arbeta mer och andra mindre än vad som stod i avtalet och enligt scheman.

Ramtiden, den arbetstid som gäller för när arbetet börjar och slutar per dag med eventuell ledighet mellan passen, sänks från 13,5 timmar till 13 timmar. Därmed anpassas arbetstiden till EU:s regler om 11 timmars dygnsvila.
De som kör linjetrafik kortare än 50 kilometer får i nya avtalet garanterad dygnsvila på 11 timmar. Undantag får dock göras för dagkommenderade samt vid övertidsarbete och schemabyte. Då ska den längre arbetstiden kompenseras med lika lång extra ledighet senast före nästa veckas slut.
För dem som kör längre sträckor kan dygnsvilan liksom tidigare sänkas till 9 timmar tre gånger i veckan.

Det blir också möjligt att träffa lokala överenskommelser mellan fack och företag som kan avvika från vad som står i det centrala avtalet.
I avtalet står att anställning i första hand ska ske på heltid, Om verksamheten så kräver eller om den anställde själv vill så är det möjligt att anställa på deltid. Någon motsvarande skrivning finns inte i något annat av Kommunals avtal.
Avtalet bygger på Lagen om Anställningsskydd. Förutom fast anställning, vikariat, och timanställning går det att anställas som allmänt visstidsanställd. Blir det några förändringar i lagen vad gäller anställningsformer ska dessa också gälla i avtalet.
Förarkort ska bekostas av arbetsgivaren. Den som slutar eller sägs upp inom fem år får betala tillbaka med en femtedel per år vad kortet har kostat arbetsgivaren.

Heltidsanställda som arbetar dagtid måndag–fredag får en dags ledighet i kompensation om nationaldagen 6 juni infaller under en helg.
Föräldrapenningstillägget har förlängts från 90 till 120 dagar.
Av åtta hårt prioriterade krav har Kommunal fått igenom sju i avtalet. Det som inte finns med är att rasten ska vara minst 45 minuter och längst 60 minuter.
Kommunal fortsätter nu att förhandla med BUA om ett avtal för personal i de privata bussföretagen. Nästa förhandlingsträff blir 5–7 maj.