SVAR: Någon allmän rätt att ta tjänstledigt finns inte i lag, kollektivavtal eller i enskilt avtal. Men sedan 1998 finns en lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Enligt denna lag har en arbetstagare rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person (som handelsbolag eller aktiebolag) bedriva näringsverksamhet.
Arbetstagaren har dock rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare. Rättigheten kan alltså inte användas för att ta tjänstledigt spridda dagar, utan är tänkt att pågå under en längre sammanhängande period. Verksamheten som ska bedrivas under ledigheten får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Normal kostnadsökning i samband med att arbetsgivaren anställer en vikarie anses inte som väsentlig olägenhet.
För att ha rätt till ledighet enligt lagen krävs att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Den som vill ha ledigt enligt denna lag ska anmäla det till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I samband med anmälan ska anges hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Arbetsgivaren ska fatta beslut om ledigheten inom en månad från det att ledigheten begärdes.