SVAR: Nej, det finns ingen lag som säger att man måste vara minst två när man jobbar nattetid. Däremot finns regler om ensamarbete. I arbetsgivarens allmänna ansvar enligt arbetsmiljölagen ligger bland annat att arbetsgivaren ska beakta särskild risk för ohälsa och olycksfall. Det framgår av föreskrifterna att arbetsgivaren vid planering och anordnande av ensamarbete ska beakta arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor. Det ska också särskilt uppmärksammas att arbetstagaren fått tillräcklig utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska också tas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet.
Arbetsgivaren ska alltså så långt som möjligt se till så att den som utför arbete ensam inte löper större risk för skada än om flera utför arbetet. Grundkravet är att en ensamarbetande med riskfyllt arbete ska ha möjlighet till kontakt med andra personer så att han eller hon kan få hjälp vid insjuknande, skada eller annan nödsituation.