Den borgerliga regeringen vill skärpa lagen om arbetslöshetsförsäkring när det gäller felaktiga utbetalningar.
Tidigare har skyldigheten att återbetala ersättning endast gällt personer som på ett eller annat sätt medvetet lämnat oriktiga uppgifter till sin a-kassa.
Men nu vill regeringen att alla som får felaktig ersättning eller för högt belopp ska betala tillbaka oberoende av vem som gjort felet. Även om a-kassan gjort fel i sin bedömning blir den enskilde alltså återbetalningsskyldig.

Förra året blev 1625 medlemmar i Kommunals a-kassa återbetalningsskyldiga, den totala summa de ska betala tillbaka uppgår till nästan 14 miljoner kronor, för att vara exakt 13 927 571,50 kronor.
Sammanlagt har cirka 4400 personer skulder till Kommunals a-kassa på grund av att de själva lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.
– Tittar man på domar ser man att det är många återkrav inom Kommunals område. Det grundar sig på att det inte är lätt att deklarera rätt på a-kassekorten. Inom vård och omsorg har många komplicerade anställningsförhållanden som gör att det inte är helt lätt att fylla i rätt. Det här kräver att a-kassa och medlem har en bra kontakt tidigt, säger Gertrud Eriksson, biträdande kanslichef på a-kassornas samorganisation.
Den som inte har möjlighet att betala tillbaka hela beloppet direkt får betala ränta (en räntesats som ska överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter). Följer man inte återbetalningsplanen följer dröjsmålsränta på det.

Regeringen skriver att ”huvudsyftet med räntebestämmelserna är att vara ett påtryckningsmedel mot de enskilda att betala sina skulder” och att förslaget i sin helhet sannolikt kommer att innebära ”en minskad benägenhet att tillgodogöra sig ersättning man inte har rätt till”.
A-kassorna får dessutom rätt att hålla inne ”ett skäligt belopp” av senare utbetalningar till dess att återbetalningen är gjord.
Från det att a-kassorna misstänker att någon ska stängas av från ersättning eller att ersättningen ska sänkas får de också rätt att hålla inne utbetalningar eller sänka beloppet till dess att de fattar beslut.

Regeringen vill att lagändringarna ska gälla från 1 juli 2008. Vad gäller återkrav för ersättningar som betalats ut innan lagen träder ikraft ska äldre bestämmelser gälla.
Samtidigt som detta förslag är ute på remiss pågår en utredning under hela 2008 som ska titta på liknande återbetalningssystem inom alla trygghetssystem. Den ska också titta på möjlighet att ta ut ränta på felaktiga belopp från den dag den enskilde fick pengarna, och inte som i förslaget om a-kassan från det att man gör en avbetalningsplan med sin a-kassa.