De tidigare diskrimineringslagarna slås samman till en ny lag som ska omfatta alla diskrimineringsgrunder. Förutom de tidigare fem (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) tillkommer könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
– En sammanslagen myndighet markerar tydligare att alla människor är lika i värde och rättigheter och att det inte finns några hierarkier mellan olika diskrimineringsgrunder, säger Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister (fp).

Nyamko Sabuni aviserar dessutom att hon framöver kommer att lägga förslag om en öppen lista av diskrimineringsgrunder.
Sabuni vill också genom förslaget skärpa kampen mot diskriminering genom att skrota skadeståndet och istället införa en diskrimineringsersättning. Ersättningen ska med den nya lagen sättas utifrån vilken allmänpreventiv effekt den kan ha, samtidigt som den fortfarande är en ersättning för den kränkning som den enskilde utsatts för:
– Med det tydliga budskapet att ersättningen ska vara avskräckande och i förebyggande syfte. Den ger möjlighet för domarna att utdöma högre ersättningar i diskrimineringsmål. Beloppen kan bli högre, säger Nyamko Sabuni.
Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2009.