För den stora vård- och omsorgsgruppen i vår undersökning är medellönen i landet
17 600 kronor (före höjningarna 2008). Det handlar om över trehundratusen kommun­­-anställda barnskötare, vårdbiträden, under­­­sköterskor, vårdare, personliga assistenter med flera.
Att nio av tio är kvinnor gör att man kan kalla vårdgruppen för ”kvinnodominerad”. Men här finns även 36 000 män. Eftersom mycket av kommunernas tekniska verksamheter har privatiserats, eller bolagiserats, finns bara hälften så många, 18 000, med i vår grupp tekniska arbetare: parkarbetare, bygg- och anlägg­ningsarbetare, maskinister, fastighetsskötare med flera.
Fler än nio av tio av dem är män och medellönen är 18 900 kronor, 1 300 kronor mer än vård och omsorgen?
Man kunde kanske dra slutsatsen att det lönegapet speglar hur kommunerna värderar mans- och kvinnojobben.

Men till bilden hör också att vårdgruppen i jämförelsevis högre grad består av yngre med kortare yrkeserfarenhet. Främst många vårdbiträden som inte jobbat så många år. Det sänker medellönen för kvinnorna i vården. Frågan var: i vilken mån är det orsaken till löneskillnaden på 1300 kronor.
Skillnaderna mellan ungas och medelålders löner är större inom vården och omsorgen jämfört med tekniska verksamheterna.
Vårdbiträden och personliga assistenter som är 25-29 år tjänar 9,5 procent mindre, 1 400 kronor, än de som är 50-54 år. Inom bygg och anläggning är den löneskillnaden bara 2,5 procent, 500 kronor mer till erfarna.
SCB tog på KA:s uppdrag fram fakta om lönerna för kommunanställda som har längre erfarenhet. De som då räknas är de som även var kommunanställda för 10 år sedan. Medellönen inom den kvinnodominerade vård- och omsorgsgruppen steg då med
1 000 kronor. Inom de mansdominerade tekniska verksamheterna blev ökningen betydligt mindre, bara 450 kronor.
Så lönegapet mellan dessa kvinno- och mansdominerade yrken har nästan halveras, från 1 300 kronor ner till 750 kronor, när bara de med längre erfarenhet räknas.

En betydande del av löneskillnaden som ofta ses som en ”könsskillnad” speglar skillnader i erfarenhet. Främst handlar det om att bland vårdbiträden och personliga assistenter finns färre med längre erfarenhet. 62 procent fanns inte med 1996. Samma siffra för ”mansgruppen” är 43 procent.
Genomgående är det grundlöner för heltid vi här talar om, inga OB eller andra tillägg.

Så gjorde vi

Vi bad Statistiska Centralbyrån (SCB) att ta fram fakta om hur lönerna* ser ut landet runt, i alla 290 kommunerna. SCB tog också fram siffror om erfarnas löner: de som även var kommunanställda 1996. Sedan granskade och sammanställde vi den här unika lönestatistiken.

Alla Kommuner

 Alla kommunanställda Medellöner
Barnskötare, dagbarnvårdare, elevass. m.fl. 17 500 kr
Undersköterskor 18 300 kr
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl 16 900 kr
Vårdare, skötare mfl 18 000 kr
Snitt för vård- omsorgsgrupperna
17 600 kr
   
Parkarbetare m.fl 18 500 kr
Byggnads-  och anläggningsarbetare 19 400 kr
Fastighetsskötare 18 600 kr
Maskinister m.fl. 20 400 kr
Snitt för teknikgrupperna
18 900 kr
Skillnad     -1 300 kr

 

De som också var kommunanställda 1996

Barnskötare, dagbarnvårdare, elevass. m.fl. 18 500 kr
Undersköterskor 18 900 kr
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 18 200 kr
Vårdare, skötare m.fl. 18 900 kr
Snitt för vård- omsorgsgrupperna     18 600 kr
   
Parkarbetare m.fl. 19 000 kr
Byggnads-  och anläggningsarbetare 19 700 kr
Fastighetsskötare 19 100 kr
Maskinister m.fl. 20 600 kr
Snitt för teknikgrupperna 19 350 kr
Skillnad -750 kr