Bland de nyanställda i äldreomsorgen har bara 58 procent utbildning i omvårdnad. I förskolan är 95 procent utbildade. Det här vill regeringen sätta stopp för, säger äldreministern som har tillsatt en utredning vars främsta uppdrag är att se till så att all personal får grundläggande yrkesutbildning.
– I takt med att antalet äldre ökar och får vård i hemmet har arbetet inom omsorgen blivit allt med kvalificerat. Det kräver djup och bredd i kompetensen, skriver äldreministern i ett debattinlägg i tidningen Dagens Nyheter.
En stor majoritet bland de anställda är kvinnor. Det är en angelägen jämställdhetsfråga att se till så att utveckling inom yrket är möjligt, fortsätter hon. Allt fler i storstäderna är utlandsfödda och flerspråkighet och kulturkompetens är en tillgång.

– Ett bra initiativ. Personalens kunskaper är grundläggande för kvaliteten i välfärden. Det är positivt att personalens behov av utbildning uppmärksammas, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.
Samtidigt anser Thörn att är det anmärkningsvärt att en av de första åtgärderna regeringen valde att göra var att lägga ner Kompetensstegen, som var en satsning på utbildning inom äldrevården, som den förra s-regeringen beslöt om.
– De har också valt att skära i anslagen till vuxenutbildningen och arbetsplatsförlagd utbildning.
Ylva Thörn frågar sig hur det går ihop med att regeringen säger sig vilja satsa på kompetenshöjning i äldrevården och ha fler utbildningsvägar in i omsorgsyrkena?