SVAR: Sjukdom är i sig inte saklig grund för uppsägning. Om en arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är arbetsgivaren skyldig att göra allt som är möjligt för att anställningen ska kunna bestå, som att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, till exempel arbetsträning, utbildning och omplacering. Arbetsgivaren måste också överväga om det är möjligt att genom förändringar i arbetsorganisationen eller omplacering på annat sätt, ge arbetstagaren arbetsuppgifter så att han eller hon kan stanna kvar. Det kan också vara fråga om att skaffa tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet för arbetstagaren.
Det är bara när arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering och arbetstagaren trots detta inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren, som det föreligger saklig grund för uppsägning. Vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren varierar beroende på om det är en stor eller en liten arbetsgivare och vilken typ av verksamhet arbetsgivaren bedriver.