Jan-Erik Gustafsson, docent vid KTH, Tekniska Högskolan på avdelningen för vattenförvaltning säger:
– Stockholm Vatten är ett internationellt erkänt vattenbolag, som nu håller på att nedmonteras. I slutändan befarar jag att bolaget läggs ut till något stort utländskt vattenföretag.
Det franska Veolia finns redan i Norrtälje, Danderyd och i Nacka.

Moderaternas Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd, har tidigare sagt till Kom­munal­arbetaren att vattenförsörjning är något som man kan lägga ut på entreprenad. Per Blomstrand, vice vd i Stock­holms Stadshus AB, där dotterbolaget Stockholm Vatten ingår säger:
– Ur mitt tjänstemannaperspektiv skulle jag mycket väl kunna tänka mig att lägga ut ytterligare delar av Stockholm Vatten på entreprenad.
Den moderatstyrda ledningen i Stockholm har redan sålt ut laboratorieverksamheten till det europeiska Eurofin, ett multinationellt bolag med huvudkontor i London. Verksamheten för att projektera ledningsnätet har köpts av konsultföretaget SWECO.
Utredningsingenjör Knut Bennerstedt på Stockholm Vatten tycker att det är kortsiktigt och cyniskt att minska på det förebyggande underhållet med 100 miljoner och att upphöra med den tioåriga investeringsplanen, som tagits fram.
Han berättar hur Stockholm Vatten har gjort en noggrann analys i fråga om drift, underhåll och förnyelse. En långsiktig planering, som politikerna nu struntar i, med motiveringen att va-taxan ska sänkas. Han tillägger att det finns inget annat sätt att leverera vatten på än via rör och då måste rören hålla. Han har varit med om förändringar förr, men detta går väl hårdhänt och snabbt, tycker han.
Oppositionen är mycket kritisk till utförsäljning och nedskärningar.

Kommunalarbetaren har sökt Kristina Axén Olin (m), finansborgarråd. Hon hänvisar till miljö- och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton. Ingen av dem vill bli intervjuade. Ulla Hamilton hänvisar till Erik Wassén (fp) ordförande i Stockholm Vattens styrelse. Och än så länge verkar det inte bli något franskt Veolia i Stockholm.
Han säger att det saknas skäl att lägga ut hela va-verksamheten på entreprenad. Han får medhåll av VD Gösta Lindh, som inte tror att det i nuläget skulle bli bättre eller billigare.

Vad anser du om att Stockholm Vatten delas upp?

Ylva Thörn, Kommu­nals förbundsordförande:
- Det är totalt oansvarigt att avhända sig specialkunskap som laboratorieverksamhet och bygg­projektering till utomstående intressenter. Vatten och avlopp är kommunens ansvar, börjar man stycka sönder bolaget kan man inte behålla den helhetssyn som krävs.  Kommunal anser att vatten- och avloppsförsörjning ska vara i offentlig regi.

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd, s:
- Ett uttryck för en omodern syn av samhällsbyggande, där den borgerliga majoriteten inte tar ansvar för avlopps- och dagvattenhanteringen i Stockholms­regionen. Neddrag­ningarna på underhåll och investeringar kommer, befarar vi, att leda till minskad leveranssäkerhet. Ut­vecklingsarbete inom avloppshanteringen avstannar. Det är oansvarigt.

Rebwar Hassan, mp, vice ordförande i Stockholm vatten:
- Klimathotet gör det nödvändigt med mer lokalt ansvar, i stället för att sälja en del av verksamheten till det multinationella Eurofin utan verksamhet i Stockholm. Varför sälja när vattenfrågorna har blivit en av de viktigaste frågorna lokalt och globalt?

Ann-Margrethe Livh, oppositionsråd, v:
- Vatten ska aldrig bli föremål för privat vinst. Avskräckande exempel är när Stockholm stad sålde Birka Energi - priserna steg och staden kan inte längre utveckla egen miljövänlig el.