Frisk luft finns med som ett av regeringens 16 miljökvalitetsmål.  ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Målet nås inte, konstateras i en färsk uppföljning från Miljövårdsrådet. Den tidigare trenden mot förbättrad luft i svenska tätorter har avstannat. ”Ambitionsnivån på åtgärderna måste höjas både i Sverige och inom EU.”

Alarmerande forskningsresultat att ta fasta på saknas inte. En ny rapport från världshälsoorganisationen WHO, presenterad på DN-debatt (14/9/2007) visar att den obotliga lungsjukdomen kol även drabbar ickerökare, på grund av luftföroreningar, från bland annat trafik. I USA har man räknat ut att sänkta gränsvärden skulle spara kostnader i sjukvården – och framförallt rädda upp till en halv miljon liv årligen i Europa.
Kommer den nyvaknade miljövännen statsminister Fredrik Reinfeldt (m) att driva på för sänkta utsläpps- och gränsvärden inom EU?

Svenska forskare kan nu visa exakt hur bilavgaser påverkar hjärtsjuka, så att de riskerar dö när de andas in dem, skriver DN.se 12/7/2007. ”Vi har nu de första starka bevisen för att luftföroreningar har den effekten”, säger Thomas Sandström, professor vid lung- och allergikliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Försökspersonerna fick andas in motsvarande mängd avgaser som en person får i sig på exempelvis Hornsgatan i Stockholm under en dag.  Forskarnas slutsats är att politiska beslut bör fattas som minskar avgaserna i städer för att minska hälsoriskerna.
Amerikansk forskning visar hur barn som växer upp i förorenad luft får sämre lungkapacitet, att hjärtsjuka kvinnor som bor i områden med förorenad luft löpte nästan dubbelt så hög risk att dö i hjärtinfarkt och stroke.
Kommer de borgerliga alliansbröderna och systrarna att lyssna på forskarna och fatta de nödvändiga besluten inom överskådlig tid?
Det är dessvärre svårt att tro på det. ”Var är nollvisionen om att människor ska slippa dö av luften som de andas”, undrar DN:s vetenskapsreporter. Frågan är berättigad.  

I Stockholm exempelvis går de så kallade trängselavgifterna inte till kollektivtrafik, utan ska betala nya vägar. Avgifterna är dessutom så låga att få verkar ställa bilen för den skull.  Den borgerliga ledningen av lokaltrafiken kommer i årets budget sannolikt att fatta beslut om nya chockhöjningar av SL-kortet och andra biljetter för kollektivåkande, samtidigt som de sänker skatten och planerar för nya, avgasdrivande motorleder. Redan i dag är luften i Stockholm så dålig att 210 förskolor är drabbade av höga eller mycket höga halter farliga partiklar. Det börjar bli riktigt plågsamt att cykla i delar av stan, där trafiken är hård och intensiv. Att bo vid trafikerade gator är direkt livsfarligt för hälsan.

Men i valet mellan bilar eller barn så vinner plåtlådorna varje gång.
Stockholms borgerliga majoritet talar om miljön, men gör inte mycket. Satsningen är mycket svår att hitta i budgeten, och handlar huvudsakligen om framtida byggprojekt!
”Skattesänkningar väger fortfarande tyngst”, skriver Anna Gustafsson i SvD 13/9/2007. Hur tror Moderaterna att man ska få fler att ställa bilen om man ständigt höjer priserna? undrar Lars Dahlberg (s) oppositionslandstingsråd med adress till finansborgarrådet Kristina Axén-Olin.

Avgaser syns inte, inte heller de lömska partiklar från bland annat dubbdäck, som sätter sig i lungvävnader och blodkärl. Det är kanske därför som många storstadsinvånare verkar ta så lätt på utsläpp från egna och andras bilar, trots att deras egna småttingar har det direkt i näshöjd.
Men avgaserna är en folkhälsofråga av största betydelse. Och vi alla, lattemammor och lattepappor inte minst borde bombadera våra politiker med mejl och brev för grönare, skönare och renare städer med fler cykelbanor, frisk luft och bra, billig kollektivtrafik.
Någon forskning att vänta på behövs inte. Fakta finns. Och om vi låter våra lungor bli soppåsar, hur ska vi då kunna andas?