Vänsterpartiet vill med rapporten ”EU, arbetsrätten och hotet mot den svenska modellen” varna för utvecklingen där juristerna i EU–domstolen allt mer påverkar och styr arbetsrätten i Sverige.

Men är det någon skillnad mot att arbetsdomstolen i Sverige tolkar de lagar och avtal som finns mellan fack och arbetsgivare?
– Ja, det är mer odemokratiskt att EU fattar beslut över de nationella parlamentens huvuden och att sedan EU–domstolen tolkar detta utifrån EU:s fördrag som bygger på marknadsfundamentalism. Domstolen försvarar den inre marknaden och kan därför besluta att en strejk inte bör tillåtas.

Deltidsanställda har fått bättre villkor i Sverige tack vare EU–beslut. Våra lagar och avtal om arbetsmiljö, arbetstider, jämställdhet samt trygghet för de anställda när företag byter ägare är andra exempel på där EU hjälpt till att stärka löntagarnas rättigheter. Är det inte bra att EU också beslutar om arbetsrätt?
– EU kan ju fatta bra beslut. Det jobbar jag för i EU-parlamentet. Men det är odemokratiskt att fatta beslut på så hög nivå. Dessa frågor bör avgöras i de nationella parlamenten. Jag är övertygad om att de bra besluten som fattas i EU kunde vi ha fått ändå, på ett mer demokratiskt sätt.

Du är kritisk till att EU styrs av sitt fördrag som slår fast friheten för arbete, kapital, varor och tjänster på den inre marknaden. Är det inte bra att EU nu föreslår ett nytt fördrag som innehåller en rättighetsstadga? Stadgan innehåller bland annat rätten att organisera sig fackligt och att strejka.
– Jag har svårt att uttala mig om vad en sådan rättighetsstadga får för betydelse i praktiken. Redan nu har medlemsländerna skrivit på stadgor för mänskliga rättigheter som de bryter emot. Frågan är vilken betydelse EU–domstolen ger denna stadga om den kommer i konflikt med kravet på den inre marknadens frihet. Jag är emot fördraget därför att den innebär en enorm maktförskjutning till EU:s institutioner, att den slår fast marknadsekonomins överhöghet och att den bidrar till ökad militarisering inom EU.

Vad tycker du om att LO:s och Europafackets ordförande Wanja Lundby–Wedin uppmanar de europeiska facken att stödja det nya fördraget?
– Jag är besviken på att hon övervärderar rättighetsstadgans betydelse. De europeiska facken bör också väga in vad fördraget betyder för demokratin.

Ser inte du och vänsterpartiet något bra med att Europas löntagare kan flytta fram sina positioner tack vare beslut inom EU.
– Nej. Vi är för internationellt samarbete. Men EU behövs inte för detta.

Men svenska fackliga företrädare säger att det i dag är lättare att försvara löntagarnas rättigheter tack vare EU när vi har en högerregering och arbetsgivarna tycks vilja överge den svenska modellen. Har de inte en poäng i detta?
– Nej, det stämmer inte. Då glömmer dessa fackliga företrädare att EU–fördraget bygger på marknadens frihet. Det vägleder sedan EU–domstolens beslut.

Vad är vänsterpartiets alternativ?
– Att vi inom arbetarrörelsen, partier och fack, samarbetar över gränserna. Hjälper varandra att bilda opinion för att de rätta besluten om arbetsrätten fattas av de nationella parlamenten i Europa.

Vilket arbetsrättsligt förslag inom EU tycker du att det nu är viktigast att stoppa?
– Planerna som diskuteras om att genom EU–direktiv införa minimilöner. Jag tycker att löner ska bestämmas genom avtal. Minimilöner genom lag riskerar att pressa ned allas löner.