Kongressen sa ja till motioner som ville…
• att Kommunal verkar för att föräldraledighet – även partiell – ska räknas som överhoppningsbar tid i a-kassans regelverk (samma sak för personer med partiell sjukersättning)

Kongressen sa nej till motioner som ville…
• att procent avgift endast ska beräknas på grundlönen
• att medlemsavgiften ska vara fast
• att tvångsanslutningen till de kollektiva hemförsäkringarna tas bort
• att ombudsmän ska vara förtroendevalda
• att ledamöter i sektionsstyrelser inte ska sitta i valberedningen (nej efter votering)
• att införa en tandvårdsförsäkring för medlemmarna
• att se över problematiken med journatt i a-kassans regler (hur jourtid ska räknas om i arbetstid).

Kongressen sa ja till:
– att ta fram ett lättfattligt material om avtalet till medlemmarna.
– att arbeta för att arbete inom vård och omsorg blir ett attraktivare yrkesval.
– att visa att barnsköterskorna finns och verka för att de får återkommande kompetensutveckling.
– att fortsatt arbete för att de barnskötare som vill får möjlighet till validering och högskolebehörighet för att bli förskolelärare. Och att skapa möjligheter för dem som vill utvecklas inom yrket som barnskötare.
– att verka för att en utbildning för elevassistenter tas fram.
– att arbeta för ökad spetskompetens för undersköterskor i demensvård, sår och omläggning, rehabilitering och palliativ vård.
– att kräva att förare av räddningsfordon ska ha en särskild utbildning för utryckningskörning med förarbevis.

Kongressen sa nej till:
– att arbeta för rätt att komma in på skolorna för att informera alla 8 och 9-klassare.
– att verka för att mentalskötare ska få någon form av legitimation.
– att verka för att Kommunals grupper ska ha kompetensbevis före 2010. Förbundet fortsätter arbetet för att införa kompetensbevis, men behöver mer tid för att förankra detta.
– att ändra yrkestiteln vårdare till habiliteringsassistent.
– att ändra yrkestiteln ambulanssjukvårdare till AMT (Ambulans Medicinska Tekniker), men fortsätter arbeta med yrkestitlar.

Kommunal sa ja till motioner som vill
* återinföra skatteavdrag för avgiften till a-kassan och facket.
* revidera Kommunals jämställdhetsplan
* att forskning utförs på kvinnorelaterade sjukdomar.
* säga ja till att samköra datasystem för att få koll om det fuskas med sjukpenning och annat
* att högkostnadsskyddet i tandvården förbättras.
* sänka åldern för obligatorisk mammografiundersökning till 40 år.

Kommunal sa nej till motioner som vill
* ha skattefritt ob-tillägg.
* att kostnader för glasögon jämställs med andra subventionerade hjälpmedel.
* att tillfällig föräldrapenning ska gälla till dess att barnet slutfört årskurs sex.
* att avslå en rikstäckande norm för antal barn per personal i förskolan.

Detta sa kongressen ja till

– Individuella löner
– Bilersättning oavkortat ska gå till bilägaren
– Kommunal försöker hitta ett rättvisare system för karensavdrag
– Anställningstrygghet vid byte av entreprenör
– Lagen om Anställningsskydd (LAS) ska gälla personliga assistenter
– Krav om kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling
– Opinionsbilda kring villkoren vid svenska grönsaks- och bärodlingar
– Rätt till heltid
– Kontanthantering bort i bussarna
– Minimera ensamarbete
– Arbetsgivaren ger stöd och företagshälsovård till dem vill sluta röka
– Företagshälsovård för alla medlemmar
– Yttrande- och meddelarfrihet för privat anställda
– Rätt till heltid för de som får fast anställning efter att ha varit vikarie i tre år inom fem år
– Sektioner och avdelningar sammanställer vad de gör att få fler invandrare att ta på sig fackliga uppdrag 

Detta sa kongressen nej till

– Rast blir måltidsuppehåll
– Rätt att byta ersättning till fler semesterdagar
– Turordningskrets efter yrke, inte driftsenhet
– Kortare arbetstid i lag eller centrala avtal
– Sänkt pensionsålder
– Pensionärer drar sig tillbaka för att ge plats för yngre arbetstagare
– Ersättning till den som går på massage och styrketräning
– De med anställningsstöd ska få tillgodoräkna sig den tiden som anställd enligt LAS
– Bredda samarbetet till fler partier i konkreta fackliga frågor
– Branschråd för fritidsledare och ambulanssjukvårdare
– Avtalet ut på omröstning
– Utvärdera avtalen genom medlemsdialog
– En ombudsman i varje avdelning som på heltid arbetar med studier
– Ungdomsansvariga i alla sektioner och avdelningar
– Elevmedlemskap till dem som går hotell- och restaurangprogrammet med inriktning på storhushåll
– Ekonomiskt stöd till att bilda nätverk för sektionsordförande
– Riktlinjer för stöd till medlem som begär hjälp av facket
– Låt sektionen teckna gruppförsäkring för nya medlemmar
– Sektionen får lämna ut ”Intyg från arbetsgivare” till a-kassa
– Alkoholfri representation
– Förbundet vid varje tillfälle undersöker möjligheten att ge pengar till solidariska fonder eller organisationer istället för vanliga presenter.
– Sektionerna får behålla skadestånd från arbetsgivaren