Men vårt superteam här på Ver.dis kvinnoavdelning har kommit långt i våra förberedelser inför förbundets kvinnokonferens som äger rum nu till helgen och som börjar med utskottsarbete. Det kommer att gå bra.
På konferensen kommer vi att ha sex forumarrangemang, teman, som vi har förberett och kommer att ta upp på konferensen.

Ett tema kommer att särskilt att intressera mina svenska kolleger: Kvinnor och vatten – som håller människorna och jorden vid liv.
Talare kommer att vara vice generalsekreteraren inom ISKA (den fackliga världsfederationen för offentligt anställda), en ledamot i förbundsstyrelsen med ansvar för vattenförvaltning och två företrädare från ideella organisationer för internationella såväl som lokala vattenprojekt.
På detta forum kommer vi att engagera oss för alla människors tillgång på gott och betalbart dricksvatten. Vi kommer att visa på vilka följder det får, särskilt för kvinnor och flickor och vilket hot det är mot freden, när dricksvattnet privatiseras i korrupta eller odugliga stater och vilka strategier fackföreningarna måste vidta för att motverka detta.

På forumet kommer våra kolleger i ISKA, Ver.di och företrädarna från de ideella organisationerna att ge oss de bästa exemplen på välskött vattenförsörjning.
Sedan följer ett organisationsövergripande seminarium  som handlar om det andra Socialforumet i Tyskland (19 – 21 oktober i Cottbus). Vi kommer också att ha ett samarbetsseminarium mellan Ver.di och andra ideella organisationer som äger rum i februari 2008.

Jag vill betona att boken Vatten -– rättighet eller handelsvara av Kommunalarbetarens journalist Ann-Christin Sjölander var till god hjälp för mig när jag skulle förbereda vattenforumet – också för att öva mina svenska språkkunskaper.