SVAR: Enligt arbetstidslagen är arbetstid all tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen och arbetar eller är beredd att arbeta om det behövs. Arbetstid kan alltså vara ordinarie arbetstid, övertid, jourtid eller mertid. Beredskapstid, när arbetstagaren vistas i hemmet och kan rycka in vid behov, räknas inte som arbetstid. Jourtid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Utifrån din beskrivning är min bedömning att den jour ni arbetar överensstämmer med arbetstidslagens regler om jourtid.  Arbetstagare ska tillförsäkras minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod. Men det är möjligt att lägga ut dygnsvila i början av en 24-timmarsperiod för att nästa period lägga ut den i slutet av perioden. Det är inte möjligt att utifrån din beskrivning, som bara avser ett arbetspass, göra någon bedömning av om ni får den dygnsvila ni ska ha.