Man fann att det ofta saknas systematiskt arbetsmiljöarbete, rutiner, regelbundna skyddsronder och att problem inte åtgärdas.
Verket konstaterade att det inom kyrkan är otydligt om vem som ska göra vad och att man helt enkelt inte klargjort vilka ansvarsområden som finns.

Arbetsmiljöverket kritiserar kyrkan som arbetsgivare för dess dåliga arbetsmiljökunskaper och att man inte gör något åt stress och konflikter mellan personal på arbetsplatserna.
I ett 20-tal fall har verket skrivit ut förelägganden för att arbetsgivaren inte åtgärdat bristerna.
Undersökningen är grundad på mer än 600 besök hos församlingar över hela Sverige, från norr till söder.

Informationen från verket har nu lett till att kyrkan på ett mer samlat sätt börjat ta itu med arbetsmiljöproblemen.
Ytterst ansvarig i församlingarna är oftast kyrkoherden. Arbetsmiljöverket tror att rollen som andlig ledare ofta är svår att kombinera med chefsrollen och miljöansvaret.