Under hösten 2006 granskade Socialstyrelsen 82 vårdenheter, varav 20 vårdcentraler och 20 tandkliniker, i övrigt sjukhusavdelningar med olika specialiteter. Socialstyrelsen ville se om lagen från den 1 juli 2006 (AFS 2005:1) om alla vårdgivares ansvar för god hygienisk standard efterlevdes.

Det visade sig att det som behövs för basal hygien – handsprit, handskar och plastförkläden – fanns men användes inte i full omfattning.
–  Sju enheter saknade dokumenterade rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner.
–  Inom slutenvården fick nästan all personal information om hygien när de anställdes. Vid hälften av klinikerna omfattade detta dock inte läkarna.
–  Inom slutenvård och tandvård fanns ofta hygienombud bland personalen, något som var ovanligt på vårdcentralerna.
–  På fler än hälften av vårdcentralerna bar personalen privata kläder, långärmat, ringar och armbandsur.
–  Anslag om basala hygienrutiner fanns vid 49 enheter.
–  De allra flesta, 55 enheter, registrerade inte vårdrelaterade infektioner.

Grundregler för bra hygien

- Händer och armar ska spritas före och efter kontakt med vårdtagare. Känns händerna kladdiga: tvätta dem med tvål och vatten.
- Använd handskar vid alla moment som innebär risk för kontakt med blod, kroppsvätskor och utsöndringar.
- Handskarna ska bytas mellan rena och orena moment hos samma patient.
- Arbetsdräkten ska vara kort­ärmad, bytas varje dag och om den blir smutsig. Måste tåla tvätt i 60 grader.
- Plastförkläde minskar bakteriemängden på arbetskläderna. Förklädet ska bara användas en gång.

Källa: Att förebygga vårdrelaterade infektioner www.socialstyrelsen.se/publicerat

Sjukhussjukan ökar

2000 - 315 fall
2006 - 1058 fall

Antalet rapporterade fall av MRSA har mer än tredubblats på sex år. MRSA betyder meticellinresistenta gula stafylokocker. I dagligt tal kallas smittan ”sjukhussjukan”.