Kraven på arbetslösa skärps alltså 2 juli. Idag har man rätt att enbart söka jobb inom sitt yrke och på hemorten de första 100 dagarna. Men ”arbetslöshetsförsäkringen är inte avsedd som en försörjning i väntan på det ideala arbetet”, hävdar regeringen och poängterar också att den inte är en yrkesförsäkring.
Finns det några skäl som inte tvingar arbetslösa att flytta från dag ett?
– Jag kan föreställa mig en situation där du är gift, har barn och din man har ett arbete på hemorten. Då är det inte rimligt att du flyttar från dag ett och splittrar familjen. Men det finns inga övergripande riktlinjer utan det handlar om att göra individuella bedömningar, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

De nya bestämmelserna för a-kassan ger inte rätt till en ny a-kasseperiod efter 300 dagar (450 dagar för föräldrar med barn under 18 år). Istället träder regeringens nya satsning jobb- och utvecklingsgarantin in när perioden är slut. Garantin ersätter aktivitetsgarantin 2 juli.
Arbetslösa som inte uppfyller arbetsvillkoret i a-kassan och därför aldrig kunnat påbörja någon a-kasseperiod har rätt att delta i jobb- och utvecklingsgarantin efter att de varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i 18 månader.
Hur jobb- och utvecklingsgarantin kommer att se ut är fortfarande ganska luddigt. Regeringen skriver i sitt förslag till riksdagen att den ska innehålla ”individuell coachning”.
Rätten till ersättning kommer att vara kopplad till höga krav på deltagande i aktiviteter, slår man fast. I en första fas handlar det om intensiva ”jobbsökaraktiviteter” och i en andra fas om arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjning.

De deltagare som efter 450 dagar inte fått ett arbete ”kommer att anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning”, skriver regeringen.
Arbetslösa som redan deltar i aktivitetsgarantin när jobb- och utvecklingsgarantin startar 2 juli får fortsätta de program som de påbörjat.

 

 

 

Fakta/arbetsvillkoret

• Arbetsvillkoret betyder att man måste arbeta minst 80 timmar i månaden under minst sex månader under en tolvmånadersperiod för att berättigas a-kassa.
• Det räcker alltså med att uppfylla arbetsvillkoret för sex månader under det senaste året.
• Ett alternativt sätt att tillgodogöra sig arbetsvillkoret är att arbeta sammanlagt minst 480 timmar under en period av sex månader, och då minst 50 timmar varje månad.

 

Fakta/Jobb- och utvecklingsgarantin

• Ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin grundar sig på det man fick från a-kassan men uppgår endast till 65 procent.
• Deltagare i garantin som inte uppfyllt arbetsvillkoret och därför aldrig fått någon a-kasse får en ersättning motsvarande det lägsta aktivitetsstödet, 223