Större valfrihet ser regeringen som ett sätt att öka tillgänglighet, kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen och stödet till personer med handikapp. Därför tillsätts utredningen Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen.
Mångfald ska ge fler anställda möjlighet att ta över verksamhet.
– Ökade möjligheter ska ges till avknoppning. Jag tror att många undersköterskor har idéer om hur de vill utveckla verksamheten. Det finns mycket att göra för att utveckla karriärvägarna, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd).
Fler arbetsgivare tror hon ska ge bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta inom äldre och handikappomsorgen.

Tanken är att det ska bli lättare att etablera sig både för stora och små utförare. Förslag ska tas fram för hur chanserna kan öka för mindre företag att bli godkända som utförare. Stimulans för att etablera sig ska ges både till privata, ideella, offentliga och kooperativa utförare.

I dag finns kundvalssystem inom omsorgen i 24 kommuner. Nu vill regeringen ta fram nationella kriterier för vilka utförare som ska bli godkända.
Systemet ska också utformas för att utförare oavsett storlek ska stimuleras att etablera sig.
I direktiven till utredningen sägs också att det är angeläget att systemet motverkar att några får en monopolliknade ställning på marknaden.
Utredare blir Acko Ankarberg Johansson, (kd), ordförande för kommunstyrelsen i Jönköping. Delbetänkande ska lämnas senast den 1 juli i år, slutbetänkande senast den 1 januari 2008.