SVAR: Arbetsgivaren bestämmer vem som ska få ett ledigförklarat
arbete. Undantag från detta är om någon anställd har företrädesrätt
till återanställning enligt reglerna i LAS. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler kan densamme bli skyldig att betala skadestånd.
Dessutom ska man ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella anställningen. Om företrädesrätten inte gäller är det alltså arbetsgivaren som bestämmer vem av de sökande som ska få jobbet.
Arbetsgivarens bedömning av de sökandes kvalifikationer är då avgörande för vem som får jobbet. Utifrån dina uppgifter anser jag att det lokala fackets svar är korrekt.