Alla riksdagspartier är överens om att Sverige behöver lätta på reglerna för arbetskraftsinvandring. Det handlar om att göra det lättare för människor i länder utanför EU-området att komma hit och arbeta i yrken och branscher där arbetsgivaren inte hittat arbetskraft i Sverige eller EU. Det står klart i den utredning om arbetskraftsinvandring som överlämnats till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Den politiska stötestenen är vem som ska avgöra när det råder brist på arbetskraft. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att ams ska fälla avgörandet efter samråd med arbetsmarknadens parter, däribland berörda fackföreningar. Medan moderaterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet däremot tycker att arbetsgivarna själva kan fatta det beslutet. Folkpartiets Mauricio Rojas förespråkar en kompromiss.

LO:s kommentar är att bristbedömningen måste vara opartisk och därmed ett beslut som ska fattas av en myndighet:

— LO ser positivt på arbetskraftsinvandring. Det behövs för att delvis kunna möta en ökad efterfrågan på arbetskraft framöver. Ett absolut krav från LO är att utländska arbetstagare ska ha samma villkor som andra på arbetsmarknaden, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar.

Förslaget att arbetsmarknadsprövningen ska göras av ams innebär ändå en betydligt snabbare handläggning än idag. Arbetsgivaren ska få sin sak prövad av ams inom tio dagar.
Men det är alltså först när arbetsgivaren inte hittar arbetskraft i Sverige eller EU som människor utanför EU kan komma ifråga. Det är behovet vid varje tidpunkt som ska avgöra, och antalet människor som kan komma ifråga avgörs av utvecklingen på arbetsmarknaden. När efterfrågan är låg blir invandringen liten och när efterfrågan är hög blir invandringen högre.

Den som får ett arbete i Sverige får ett uppehållstillstånd för två år, vilket kan förlängas i ytterligare två år. Därefter beviljas normalt ett permanent uppehållstillstånd.
En ny sorts arbetssökarvisum ska också införas. Det ska sökas från hemlandet av människor med yrken som det konstaterats att det finns ett behov av i Sverige. Visat ger rätt att söka jobb i Sverige i tre månader.

Enligt utredningens ordförande Lena Hjelm-Wallén (s) innebär förslagen att Sverige skulle få ”det mest moderna och öppna regelverket inom EU-området”.

Men LO är starkt kritiskt till förslaget att införa arbetssökarvisum. Det skapar risk för orättvisa och öppnar för ett låglöneproletariat. Förutsättningen för att utländsk arbetskraft inte ska utnyttjas i Sverige är att arbetstillståndet är klart vid inresan. Det är det enda som kan ge en viss garanti för att den enskilde erbjuds rimliga villkor, menar LO.

Vård och omsorg är den bransch där arbetsbristen i framtiden väntas gälla flest yrkesgrupper, med anledning av en allt äldre befolkning. Inom äldreomsorgen kommer bristen på undersköterskor och vårdbiträden att bli mycket stor, enligt SCB:s bedömning. Generellt gäller att det väntas bli störst efterfrågan på högskoleutbildade och lägre efterfrågan på lågutbildade.

Säsongsarbetstillståndet kommer att finnas kvar och se ut som idag.
Utredningen går nu ut på remiss och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin beräknas lägga fram en proposition hösten 2007.