– När det förekom saker som övergrepp och olämpligt beteende så visste ganska många inte vart man skulle vända sig trots att det finns tydliga och klara riktlinjer från Socialstyrelsen och i lagtext, säger en av de två forskarna bakom studien, Kerstin Färm, verksam vid Mälardalens högskola.

I en enkät till 100 boenden i tre kommuner har personal i handikappomsorg fått svara på hur väl de känner till rutinerna. Cirka 70 procent av enkäterna har besvarats.

Allt för många svarar i enkäten att de är osäkra eller inte känner till rutinerna, enligt Kerstin Färm. Men exakt hur stor andel som svarat så kan inte Kerstin Färm uppge, utan hänvisar till den färdiga rapporten i december.

Huvudpoängen med studien är att visa på att sådant som ute i samhället skulle definieras som brott inte gör det när det drabbar funktionshindrade. För att ta reda på det har forskarna intervjuat mellanchefer i de tre kommunerna.

– Inom handikappomsorgen så har man en tendens att inte benämna brott för brott. Man har en annan terminologi, man pratar om övergrepp och olämpligt beteende till exempel. Om någon blir av med pengar tänker man kanske inte ett steg till, att det är en stöld. Men så fort man definierat det som ett brott då har man en benägenhet att anmäla, säger Kerstin Färm.

Finns inte samma problem i äldreomsorgen?

– Jo, säkert men det har inte vi studerat.

Någon statistik över hur vanligt förekommande brott mot funktionshindrade är finns inte.

Carin Söderberg, vårdare vid ett gruppboende i Halmstad och en av ledamöterna i det nystartade branschrådet för handikappomsorgen, bekräftar till viss del bilden.

– Jag tror säkert att det kan vara så att personal inte uppfattar det som ett brott i första hand om det skett något. Sen vill inte jag påstå att stölder och andra övergrepp förekommer särskilt ofta. I alla fall inte i vår kommun.

När det gäller personalens kännedom om rutinerna så säger hon att kunskaperna nog är ”så där”.

Kerstin Färm hoppas att studien ska leda till en nödvändig debatt.

– Man måste lyfta frågan och börja diskutera den. Den behöver komma in på grundutbildningarna men också att man i verksamheterna lyfter upp det här. Det är på alla nivåer som man behöver lyfta frågan.

Läs mer: www.socialstyrelsen.se

Här finns lagtexter, allmänna råd och riktlinjer att ladda ner som handlar om rutiner vid övergrepp och liknande.