”Trenden har vänt” hävdade Sverige Kommuner och Landsting när de presenterade ett överskott på 10 miljarder för 2005. Och deras positiva trend beräknas fortsätta med ett lika stort överskott för 2006.

Varför blir det då inga nyanställningar?

— Att trenden vänt står mot bakgrund av det underskott som kommunerna och framför allt landstingen dragits med. Nu är man angelägen om att inte hamna i samma situation igen. Det är en attitydförändring, man är mer försiktig och vill ha betryggande marginaler. Står man i valet och kvalet vill man först ha en ekonomi i ordning, säger Clas Olsson, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

När har kommunerna fått tillräckliga marginaler för att nyanställa?

— Det handlar om en riksnivå på 11 miljarder kronor så i dagsläget ligger vi nära det målet. Så mycket bättre än så här behöver det inte bli. Men det är inget som talar för en evig högkonjunktur.

– Vi har inte kalkylerat för större nyanställningar under 2006, 2007 eller 2008.

Enligt Ams prognos, som pekar mot 66 000 nya jobb i år, hamnar de flesta i den privata tjänstesektorn (30 000 jobb) samt i byggindustrin (12 000 jobb). Den resterande delen hamnar i offentlig sektor men är föranledd av satsningarna på plusjobb och utbildningsvikariat.

— Vi gör en försiktig bedömning av den kommunala expansionen. Överskottet i den kommunala ekonomin ger intryck av förutsättningar att anställa flera. Men vår prognos baseras på intervjuundersökningar i offentlig sektor och vi har inte kunnat se några vidlyftiga planer på att anställa, säger Bo Bylund, chef för Ams.

Ams genomgång för 2005visar att arbetslösheten inte sänktes under året utan låg kvar på 5,4 procent liksom under 2004. Det betyder att 241 000 personer i genomsnitt var öppet arbetslösa.

Positivt på arbetsmarknaden är att antalet varsel har minskat även om siffran fortfarande är hög och ligger på 55 000 varslade under 2005.
Av dem verkställdes drygt hälften.

En av fem som varslats om uppsägning blev verkligt arbetslös — inom offentlig sektor blev endast en av tio verkligt arbetslös efter ett varsel.

Några andra siffror från Ams rapport:

0 Antalet öppet arbetslösa plus de som deltar i arbetsmarknadsprogram var 364 000 eller 8,2 procent. En ökning från 7,7 procent under 2004.

0 Under 2006 satsar Ams ännu mer på programinsatser. De ökas med 30 procent vilket betyder 160 000 programplatser. Det handlar om plusjobb, utbildningsvikariat i vård och omsorg, lärlingsplatser för unga samt akademikerjobb.

0 Antalet deltidsarbetslösa som är inskrivna vid arbetsförmedlingen minskade under 2005 med knappt 3000 personer till drygt 70 000. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Samtidigt har antalet timanställda ökat med lika många personer.

0 Av de 20 000 plusjobben ska 15 000 tillsättas under 2006. Merparten, 13 000 plusjobb, hamnar i kommunerna. Hittills finns avtal för 6000 plusjobb.