Bläcket på sidorna i utredningen hade knappt hunnit torka innan en proteststorm vällde över förslaget om att stärka rätten till heltidsjobb.

– Utredningens förslag är tandlöst. Det måste bli en heltäckande lagstiftning som går till botten med deltidsproblemet. Förslaget som presenterades i dag innehåller för många undantag, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Så här ser huvuddragen ut i det statliga utredningsförslag som lades fram i dag (den 30 november).

o Vid nyanställning ska huvudregeln vara heltid, men företag med färre än tio anställda gäller lagen inte för. Dessutom ska alla arbetsgivare kunna undanta en sjundedel av personalstyrkan. Sist men inte minst kan arbetsgivaren säga att den inte har det behovet av arbetskraft som en heltid skulle innebära. Arbetsgivaren måste i så fall kunna bevisa detta.

o För den som redan är deltidsanställd införs regeln att den som varit deltidsanställd i tre år under en femårsperiod och vill gå upp i tid, i princip ska erbjudas heltid. Men även här har arbetsgivaren tolkningsföreträde och kan säga att behovet inte finns.

o I båda fallen ska fack och arbetsgivare kunna avtala om avvikelser från bestämmelserna.

Inte heller Hans Karlsson kunde avhålla sig från att kritisera förslaget, åtminstone på en punkt:

– Att företag med färre anställda än 10 personer skulle undantas är för mig ett främmande inslag i arbetsrättslagstiftningen. Jag är en ivrig förespråkare för generella regler på arbetsmarknaden.
I övrigt vill han inte uttala sig om förslagets för- och nackdelar.

– Det är det som nu ska granskas av remissinstanserna. Och de kommer att granska detta, vi kommer få en debatt om detta förslag är tillräckligt eller inte, säger han.

Utredaren Gudmund Toijer vill själv inte spekulera så mycket i effekterna. Han tror inte att sysselsättningen påverkas negativt i alla fall.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin uttalade sig också kritiskt om förslaget.

Inte heller från arbetsgivarhåll lät kritiken vänta på sig. Almega gick med detsamma ut och sade att förslaget, om det genomförs, skulle innebära minskad konkurrenskraft för företagen eftersom lagen ”kringskär möjligheterna att leda och planera arbetet”.

Från kommuner och landsting var den spontana kommentaren att detta ska lösas lokalt.

– Vi frågar oss varför en lag är nödvändig, säger Annelie Löfqvist, direktör vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt förslaget skulle den nya lagen kunna träda i kraft vid årsskiftet 2006/2007. Men fullt ut börjar den i så fall inte gälla förrän tre år senare, år 2010. Först då finns det deltidsanställda med tre år i anställningsformen som kan bli aktuella för heltid, enligt regelverket. Dessutom ska regeln vid nyanställning införas stegvis, vill utredaren. Under 2007 ska arbetsgivarna ha rätt att undanta en femtedel av personalstyrkan från heltidskravet och under 2008 en sjättedel. 2009 gäller sen regeln om en sjundedel.

Läs utredningens förslag på regeringens webbplats: www.regeringen.se