• Läkare kan inte längre delegera eller ordinera läkemedel eftersom ambulanssjukvården räknas som sluten hälso- och sjukvård.

• Ansvarig läkare får dock låta ambulanssjukvårdare ge syre ”när det är förenligt med en god och säker vård”.

• Rutiner för iordningställande och administrering av läkemedel i ambulanssjukvården ska dokumenteras i en lokal instruktion, av den ansvarige verksamhetschefen.

• Sjuksköterskan kan be om assistans eller handräckning vid enstaka tillfällen då hon är upptagen av andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskan är ansvarig för hur uppgiften utförs.

• Ambulanssjukvårdare får fortfarande använda defibrillator, syrgas och cpap (mot lungödem)