Till att börja med ska en fördjupad kartläggning och vägledning genomföras under högst 12 veckor. Under den tiden ska länsarbetsnämnden ta reda på vilket behov av stöd som funktionshindrade har för att kunna arbeta.

Personer med nedsatt arbetsförmåga kan därefter erbjudas utvecklingsanställning under ett år. Förutom de egentliga arbetsuppgifterna ingår utbildning, rehabilitering, hjälpmedelsanpassning, arbetsprövning och vägledning.

Dessa tjänster omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS, eller är kvalificerande för a-kassa. Bidrag utgår med lönebidrag.

Tredje steget är en trygghetsanställning med lönebidrag för dem som behöver fortsatt rehabilitering eller som inte kan få jobb på annat sätt. Denna form av anställning omfattas av LAS.

Trygghetsanställningar ska kunna erbjudas av andra än Samhall. Samhalls nya uppgift blir att erbjuda arbete till dem med funktionshinder som har allra svårast att få arbete hos någon annan arbetsgivare.

Den som har lönebidrag ska enligt förslaget få behålla det om personen byter arbetsgivare.

Taket för lönebidraget föreslås öka år 2007 från nuvarande 15 200 kronor per månad till 16 700 kronor per månad.

I dag har omkring 96 000 personer lönebidrag. Regeringen och samarbetspartierna räknar att med deras förslag kommer ytterligare 1 200 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga att erbjudas arbete nästa år och ytterligare 2 600 år 2007.