• Förlänga föräldraförsäkringen till 15 månader.

• Dela upp den så att fem månader viks för mamman och fem månader för pappan medan de resterande fem månaderna får delas enligt föräldrarnas önskemål.

• Mammor ska få rätt till 30 dagars betald ledighet före förlossningen.

• Föräldrarna ska ha rätt till 30 dagars ledighet tillsammans efter förlossningen.

• Föräldraförsäkringen gäller fram till att barnet är fyra år.

A Därefter tar ”barndagar” vid. Varje förälder får fram till barnets tioårsdag rätt till tio ledighetsdagar per barn och år. Två av dagarna med ersättning. (Ersätter nuvarande garantidagar.)

• Grundnivån för dem som inte arbetat 240 dagar innan barnet föds höjs från 180 till 230 kronor.

• Snabbhetspremien tas bort.

• Ensamföräldrar kan överlåta ”dubbeldagarna” efter förlossning på en tredje person samt överlåta föräldrapenningen vid sjukdom.

• Dagens föräldraförsäkring gäller för 13 månader varav två är reserverade för mamman och två för pappan. 2004 togs 81 procent av de använda dagarna i föräldraförsäkringen ut av kvinnor.