Ralf Berndtsson vill att arbetsgivarna tvingas ta hand om de farliga partiklarna, som innehåller arsenik och andra gifter, så att dessa inte skadar omgivningen.

Han är skyddsombud och jobbar som verkstadsarbetare vid Göteborgs Spårvägar. Ralf Berntsson har i Kommunals branschråd för trafikpersonal länge kämpat för att partikelfilter ska bytas och rengöras utan att det skadar människor och miljö.

Om några veckor ska han träffa Arbetsmiljöverket. Ralf vill att de utfärdar en arbetsmiljöföreskrift, afs, som kräver att arbetsgivarna behandlar dammet som miljöfarligt avfall.

— Nu finns det arbetsgivare som vägrar att ta sitt ansvar eftersom det saknas tvingande regler, säger han.

I många bussar och lastbilar finns av miljöskäl partikelfilter i avgassystemet. Filtret fångar upp allergi- och cancerframkallande ämnen och andra hälsovådliga partiklar. Där ingår kadmium, kvicksilver, bly, svavel, krom, nickel, kobolt, mangan, volfram, zink och arsenik. Efter 6 000 mil ska filtren göras rena och vändas.

— Det händer att verkstadsarbetarna blåser filtren rena med tryckluft. Dammet yr i verkstadshallen. Eller så sugs det ut i ventilationen och hamnar i luften utanför. Det är inte ovanligt att verkstäderna ligger i närheten av daghem, lekplatser, skolor och idrottsplatser. Våra ungar tvingas då andas in gifterna, säger Ralf.

Han tycker att det är märkligt att det saknas regler för hur ett partikelfilter ska tas om hand.

— I värsta fall får det bara sitta kvar tills det blir helt igensatt och motorn börjar att krångla. Jag har sett hur någon då har kört ett spett rätt igenom filtret. Då går avgaserna ut orenade genom hålet, säger Ralf.

Det finns verkstäder som har sköljskåp för att göra rent filtren. Men Ralf säger att det saknas rutiner för att ta hand om resterna efter rengöringen. I värsta fall sopas det bara ned i en låda som slängs.

Efter påstötningar från verkstadsgruppen i branschrådet har Prevent nyligen givit ut en broschyr om hantering av partikelfilter. Till den finns också en checklista som arbetsgivare och fackliga företrädare kan använda sig av för att se till att arbetet görs rätt. ( Prevent är en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. )

Branschrådet vill nu att Kommunal utbildar sina skyddsombud om hur partikelfiltren ska skötas.
Det krävs enligt Ralf andningsskydd, skyddskläder och särskilda vagnar att transportera filtren till platsen där de görs rena utan att partiklarna skadar omgivningen.

Han hoppas att arbetsmiljöverket dessutom tvingar arbetsgivarna att se till att de farliga resterna sänds till ett avfallsföretag som kan ta hand om gifterna på ett säkert sätt.

— Annars går jag och de andra i branschrådets verkstadsgrupp vidare till kemikalieinspektionen och naturvårdsverket, säger Ralf Berndtsson.