Det ökade stödet till kommunerna i Nuders första budget går i mångt och mycket till tillfälliga jobb. Den presenterar inga nya pengar till fler ordinarie jobb under nästa år.

De så kallade ”Plusjobben” där långtidsarbetslösa ska gå in och utföra arbetsuppgifter för att höja kvalitén planeras ge i snitt 15 000 jobb 2006. Plus-jobbarna är bara tillfälliga jobb för att ”tidigarelägga en ökad service inom den offentligt finansierade verksamheten”.

I Nuders budget står också:

”Personer i plusjobb skall således utföra ordinarie arbeten varför ordinarie avtal och villkor skall gälla.”

På några års sikt räknar regeringen med att kommuner får råd att skapa fler jobb som ersätter Plusjobben.

Pengar till nya utbildningsvikariat beräknas också nästa år ge 10 000 halvårslånga jobb.

Samtidigt som Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn tror att regeringens jobbpaket kan hjälpa till så att fler långtidsarbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden markerar hon: plusjobben får inte tränga ut ordinarie jobb.

I budgeten utlovar regeringen att facket ska få inflytande över plusjobben så att de verkligen blir nettotillskott.

Finansministern räknar i sin budget att sysselsättningen ökar i kommuner och landsting med 27 000 nästa år. Men det är få nya fasta jobb.

Även om finansministern är optimistisk och tror att svensk ekonomi får en ökad tillväxt är prognoserna för jobben i Sverige inte lika ljusa. I dag har 76,6 procent av befolkningen sysselsättning. Den nivån tror finansministern inte ökar. Den öppna arbetslösheten sjunker men det beror nästan helt och hållet på arbetsmarknadsåtgärder.

I budgeten finns förutom ovanstående inga nya pengar för nästa år till kommunsektorn. I Kommunförbundets ekonomiska rapport från i våras beräknas att kommunsektorn nästa år får ett tillskott på 3,7 miljarder (8 procent).

För året därpå 2007 utlovar regeringen endast 1 miljard till. Det är betydligt mindre än vad som skulle behövas för att behålla värdet på statsbidragen när löner och priser ökar.

Det ser ljusare ut för 2008 då kommuner och landsting utlovas 6 nya miljarder.

Kommunerna och landstingen får ställa sina förhoppningar till att finansministerns prognos för deras skatteinkomster slår in. Han tror på så mycket som ökningar på 4,5 procent per år under närmaste åren. Betydligt mer än i år. Om han får rätt hänger i grund och botten på om det blir fler jobb i Sverige och om lönerna ökar.

De nya pengarna ska inte bara räcka till fler jobb och mer service till allmänheten utan också till att höja lönenivån i kvinnodominerade yrkesgrupper. Ett löfte som gavs när regeringen bildades som än en gång återges i budgeten.

Även om Nuders framtidsprognos slår in kommer dock den kommunala sektorn under kommande år att bli en allt mindre del av Sveriges ekonomi visar tabeller i budgeten.

Fler nyheter i budgeten:

* Barnbidragen höjs med 100 kronor från och med den 1 oktober. Första utbetalningen görs retroaktivt i december. Dessutom införs ett nytt flerbarnstillägg på 100 kronor för det andra barnet.

* Det sista steget tas i kompensationen för egenavgifterna. I snitt sjunker skatten med cirka 110 kronor per löntagare och månad. Dessutom höjs grundavdraget.

*Begränsningsregeln ändras så att fastighetsskatten maximalt ska kunna uppgå till 4 procent av hushållets inkomst procent.

*Höjt milavdrag från 17 till 18 kronor per mil.

* En tilläggsskatt på alkoläsk införs under våren 2006.

* Minimipunktskatten på cigaretter höjs liksom skatten på röktobak från den 1 januari 2006.

* En skatt på flygbiljetter införs med mellan 50 och 100 kronor per biljett från den 1 maj 2006.

* En avfallsförbränningsskatt införs.

* Elskatten för hushåll och service höjs med 0,6 öre/kWh
under en femårsperiod.