Hon sökte svar på frågan om generösa välfärdssystem och reglerade arbetsmarknader försvagar människors arbetsvilja. Hon har jämfört attityder hos individer i Sverige och andra utvecklade industriländer.

Resultaten visar att människors arbetsmotivation inte är svagare i välfärdsstater med mer generösa ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen. Istället är sambandet det omvända — starkare sociala skyddsnät ger starkare arbetsmotivation.

Dessutom visar resultaten ett annat tydligt samband: viljan att arbeta är starkare i länder där arbetsmarknaden är mer reglerad och där det finns en högre grad av facklig organisering, kollektiva löneförhandlingar, strängare arbetslagstiftning och större satsningar på aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

Ingrid Esser har dels i tre studier undersökt olika aspekter av människors arbetsmotivation, dels utnyttjat olika databaser. I jämförelserna mellan länderna har hänsyn också tagits till skillnader mellan individernas olika ålder, kön, utbildning och socialklass.