”Framtiden väntar” heter utvärderingen av branschråden. Rapporten lämnas till årets förbundsmöte med förslaget att branschråden nu ska bli en del av förbundets ordinarie verksamhet. Vid starten 2000 fanns det fyra branschråd, idag finns det sju: trafik, räddningstjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, förskola/skola, jordbruk och teknik.

De flesta avdelningarna har också startat lokala branschråd. Tanken är bland annat att råden ska stärka yrkesidentiteten, öka förbundets slagkraft i yrkesfrågor och skapa grupper av kompetenta medlemmar som kan företräda förbundet på olika uppdrag.

Branschråden har utfört viktig och medlemsnyttig verksamhet och bör permanentas både centralt och lokalt, är en slutsats i rapporten. Men det är viktigt att branschråden får stöd lokalt för att bli framgångsrika och de måste nå ut med sitt arbete bättre än hittills.

Andra förslag är:

– Mandatperioden bör förlängas från två till tre år.

– Arbetet ska inriktas på den framtida utvecklingen i branscherna.

– Både offentligt och privat anställda ska finnas med i råden.

– Att skapa opinion, påverka debatten och föra dialog med för branschen viktiga personer blir angelägna uppgifter.

Det är förbundsmötet i Borås den 30 — 31 maj som fattar beslut om branschrådens framtid.