Kommunals avtal med Svenska kyrkan blev klart natten till onsdagen. Utrymmet för löneökningar blir lägst 550 kr per heltidsanställd och månad 2005, lägst 510 kr 2006 och lägst 500 kr 2007. Alla löneökningar förhandlas fram lokalt, det finns ingen garanterad individuell löneökning i det centrala avtalet.

Avtalet gäller från 1 april 2005 till 31 mars 2008.

En hel del förändringar motsvarar nyheter i Kommunals avtal med kommuner och landsting, men med tillägg för det tredje året, eftersom det här avtalet är treårigt. Särskilda ersättningar som ob-ersättning med mera höjs med 5 procent 1 januari 2006 och med ytterligare 5 procent 1 januari 2008.
Semesterdagstillägget höjs med ett värde som motsvarar lönehöjningarna.

Hela föräldrapenningstillägget betalas nu ut en gång, och i samband med barnets födsel. Det gör att fler vikarier får del av tillägget.

I bilagan om lägerverksamhet förtydligas att verksamheten ska planeras så att den ryms inom arbetstiden och att arbetstidslagens bestämmelser om veckovila och nattvila ska beaktas. Ersättningen för varje tjänstgöringsdygn höjs till 345 kr 1 juli i år, 380 kr nästa år och 400 kr 2008.

Facket och arbetsgivarna ska också tillsätta arbetsgrupper som ska se över de allmänna bestämmelserna i avtalet, förenkla och modernisera texterna och anpassa dem till kyrkans organisation. Likaså ska parterna se över det personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU).

– Vi är nöjda med avtalet, vi fick bra löneökningar, med formuleringen ”lägst” som ger utrymme uppåt, säger Lenita Eriksson, ombudsman på Kommunals förbundskontor. Vi fick också bra höjningar av ersättningar och en höjd lägstalön, från 13 500 kr till 15 000 kr. Det gäller dessutom alla, inte bara dem med särskild utbildning.

Men det blev ingen garanterad höjning för varje individ.

– Den frågan liksom en del andra frågor kommer man att göra upp om lokalt, i de lokala förhandlingar som inleds nu, säger Lenita Eriksson.