Till höstens budgetförslag lovar regeringen att återkomma med nya satsningar på kommuner och landsting.

— Det är inte akut med pengar just nu. Det som behövs är ett klargörande av de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna, säger Clas Olsson, chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hur mycket pengar det kan handla om i höstens budget är ännu oklart.

— Kommunerna behöver en ökningstakt av de generella statsbidragen på 2-3 miljarder kronor om året för att verksamhetsvolymen ska kunna hållas konstant, säger Clas Olsson.

Regeringen marknadsför årets vårproposition, som förhandlats fram med vänsterpartiet och miljöpartiet, som en kraftfull satsning på sysselsättningen. Den innehåller ett ”sysselsättningspaket”. Det är främst en satsning på arbetsmarknadsåtgärder. Anställningsstödet, som innebär att arbetsgivare får lönekostnaden subventionerad vid anställning av långtidsarbetslösa, ska utökas med 20 000 platser på två år.

Kommunernas andel av de arbetsgivare som utnyttjar möjligheten minskar, visar AMS egna uppföljningar. 1998 då stöden infördes gällde över en tredjedel av anställningsstöden platser i kommunerna. 2003 hade den andelen sjunkit till en femtedel. En förklaring kan vara nedskärningarna i kommunerna.

— Jag kan bara spekulera i vad det beror på. Det kan hänga samman med att många kommuner varslat personal och att man därigenom har många med företrädesrätt, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör för AMS.

Risken är alltså att det blir samma diskussion som funnits i samband med friåret, att det kan bli svårigheter för kommunerna att använda sig av anställningsstödet i och med LAS. Personer som har blivit ”inlasade” och har företrädesrätt till lediga jobb går före långtidsarbetslösa.

Knappt en tredjedel av dem som fått jobb genom anställningsstöd blir sedan kvar på arbetsmarknaden i ett ”riktigt” jobb, enligt AMS senaste årsrapport.

Det finns fyra olika typer av anställningsstöd med olika grad av subvention. I regeringens paket är det subventioner på upp till högst 85 procent av lönekostnaden som är aktuellt.
Stödperioden kortas från 24 till 18 månader för att få plats för fler långtidsarbetslösa.

Sysselsättningspaketet innehåller också förslag om att taket för lönebidrag till arbetshandikappade ska höjas från 13 700 kronor till 15 200 kronor. Det blir också 1 000 fler platser i den kvalificerade yrkesutbildningen och ytterligare 2 000 platser i arbetsmarknadsutbildningar inom ”bristyrken”. Den kommunala vuxenutbildningen får fortsatt statligt stöd i tre år.

Vårpropositionen utlovar också, som var känt sen tidigare, överläggningar inför nästa avtalsrörelse med Sveriges Kommuner och Landsting om hur lönegapet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ska minska.