Skollagskommitténs förslag (SOU 2002:121) väckte protester i och med att det kunde tolkas som att familjedaghemmen skulle avvecklas. Regeringens förskoleproposition överensstämmer i stort sett med det förslaget.

”Familjedaghemmen bör regleras som pedagogisk verksamhet men inte utgöra en skolform”, skriver regeringen.

Under rubriken ”familjedaghemmens uppdrag” framhålls att läroplanen ska var vägledande. Dock ska den bara gälla förskolan, familjedaghemmen ska lyda under Skolverkets allmänna råd.

Barn i förskolan kommer inte att kallas elever som Skollagskommittén föreslog. Däremot kommer ordet utbildning att användas även om förskolan.

Barnskötare behövs i förskolan, enligt propositionen, men verksamheten ska ledas av en pedagogiskt utbildad rektor eller förskolechef. Snabbutbildning av barnskötare till lärare föreslås. Benämningen ”förskollärare” ska enbart gälla befattningen. Annars ska ordet ”lärare” användas i och med att förskollärare och lärare i lågstadiet har samma utbildning.

www.regeringen.se/utbildning