2001 gjordes Arbetsmiljöinspektionen radonmätningar på 225 arbetsplatser där mycket vatten förekommer; vattenverk, simhallar och tvätterier. Finns det radon i vattnet, är risken stor att radongas läcker ut i luften när stora mängder vatten hanteras.

Mätningarna som gjordes i fem distrikt visade att det var i vattenverken det fanns höga halter, och i till exempel Västerbotten överskreds det hygieniska gränsvärdet i 15 av 23 vattenverk.

Nu har en uppföljning gjorts där, som visar att det fortfarande finns för mycket radongas i många lokaler, trots att ventilationen förbättrats. Från vattnet i reservoarer avgår radon ut i luften. När vatten fylls på pressas luft ut i lokaler intill reservoaren, frånluftsventiler räcker inte till.

– I uppföljningen fick nio kommuner krav på ytterligare åtgärder, och jag har fått bra svar från alla, säger Roger Strömqvist på Arbetsmiljöinspektionen i Umeå. Kommunerna ser seriöst på frågan och försöker hitta lösningar.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 400 Becquerel per kubikmeter luft. Men det är ett årsmedelvärde, och innebär att högre halter kan accepteras enstaka dagar. Det finns ännu inget takvärde, men ett förslag på 10 000 Bq/m3 diskuteras. Avgörande är hur ofta människor utsätts för luften med höga halter radon.
En del anläggningar besöks bara någon timme varje vecka, men de som åker runt till olika anläggningar kan sammantaget utsättas för höga halter åtskilliga timmar. Därför vill Arbetsmiljöinspektionen att arbetsgivarna kartlägger hur länge personalen är tvungen att vistas i dessa lokaler.

I mätningarna i Västerbotten hittades de högsta värdena i Lycksele lågreservoar ca 14 000 — 16 000 Bq/m3 och Latikberg i Vilhelmina 9 600 — 10 800 Bq/m3.

Nästa år kommer Arbetsmiljöinspektionen att göra mätningar på uppåt 200 slumpvis utvalda arbetsplatser. Det ingår i ett EU-projekt, och gäller alla typer av arbetsplatser. Radon kan komma från marken, från byggnadsmaterial som gasbetong och blåbetong och från vatten. Det är framför allt rökare som riskerar att få lungcancer av radongasen. När gasen sönderdelas bildas radondöttrar, och partiklar från cigarettrök fungerar som bärare för radondöttrarna.