Arbetsplatsombudets uppgift är att stödja medlemmarna på arbetsplatsen och tillsammans med Kommunal se till att deras intressen bevakas. Därför måste ombuden ha en öppen dialog med medlemmarna. Om det blir en konflikt, som ombudet inte anser sig kunna hantera, ska han eller hon begära hjälp från sektionen. Vid ärenden om personalens arbetsuppgifter eller anställningsvillkor ska arbetsplatsombudet alltid överlämna ärendet till sektionen. Om du är missnöjd med ert ombud, ta upp det med den berörda personen! Fungerar inte det ska du kontakta dina sektionsföreträdare. Det bästa är ju om ni kan lösa era bekymmer genom samarbete och öppet samtal.