Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn går nu till angrepp mot vad hon kallar ”domedagsprofetior”. I ammunitionsförrådet har hon en undersökning som Temo gjort åt Kommunal.

Runt om i landets kommuner skärs det ner igen med hänvisning till att det saknas pengar. Ylva Thörn är orolig över att försäkrings- och avgiftslösningar i debatten förs fram som den enda vägen.

Företrädesvis borgerliga politiker har under de senaste årtionden pläderat för sänkta ersättningar i socialförsäkringarna till ett grundskydd. Det vill säga för de flesta sjukpenning, föräldraförsäkring och a-kasseersättning långt under dagens nivå.

På 90-talet sänkte den socialdemokratiska regeringen ersättningsnivåerna en del. Löften gavs att de skulle återställas när statens finanser blev bättre. Men delar av sänkningarna har bestått.

Befolkningsutvecklingen gör det omöjligt att helt skattefinansiera äldreomsorg och annan välfärd i framtiden hävdar tongivande ekonomer och politiker av olika färg. Skattetrycket skulle bli för stort är huvudargumentet.

Kommunal har genom Temo ställt ett antal frågor om välfärdens framtid till ett urval av allmänheten och politikerna — riksdagsmän och kommunalpolitiker.

Stödet till en i huvudsak skattefinansierad välfärd är fortfarande stor. Enligt rapporten skulle 69 procent av medborgarna vara beredda att rösta på ett nytt parti som enbart drev frågan att bevara den svenska välfärdsmodelen.

Ylva Thörn ser dock också en negativ utveckling: 36 procent av medborgarna kan tänka sig att istället införa en modell med grundskydd som var och en själv får kompletteras med försäkringar.

— Den pessimistiska bild som många debattörer målat upp om möjlighet att klara den generella välfärdsmodellen börjar få fäste, främst hos politiker, men även bland medborgare.

— Vi som tror att det är möjligt att utveckla dagens system och att det går att undvika ett systemskifte måste kliva fram och visa ledarskap och tilltro, skriver Ylva Thörn på DN debatt.

I debattartikeln angrips inga namngivna politiker. Thörn riktar elden mot den långtidsutredning som gjorts på Bosse Ringholms finansdepartement.
”Domedagsprofetior som kan bli självuppfyllande”, är hennes hårda omdöme.

— Den målar upp svarta bilder om att 40-talisternas pensionering stjälper alla system och att det inte kommer att finnas tillräckligt med människor för att möta behoven av vård och omsorg.

På ett seminarium som Kommunal anordnade framförde blivande socialminister Ylva Johansson att finansieringen av välfärdtjänsterna är en viktig skillnad mellan vänster- och högerblocken i svensk politik:

— Kommer vi ha råd med en kollektiv finansiering av välfärden också i framtiden? Ja, det kommer vi att ha. Jag tror inte att vi kommer eller behöver söka andra finansieringar. Det blir inte billigare utan kommer att skapa ökade orättvisor, sa Ylva Johansson.

Men sedan lade hon till.

— Vill vi höja ambitionsnivån, utöver vad vi har idag, då kan det vara intressant att hitta andra sätt att finansiera.

Seminariet kom i huvudsak att handla om faran med usla löner och arbetsförhållanden inom vården och omsorgen. Bristen på utbildning och kompetens inom dagens och framtidens äldre- och handikappsomsorg. Få unga väljer omvårdnadsprogrammet och få av dem jobbar sedan i vården.

Ylva Johansson sa att hon vill sätta en lägstanivå när det gäller kompetens för att få jobba med äldreomsorg.

— En lägstanivå som är något annat än omvårdnadsprogrammet, en lägstanivå som är reell utifrån hur det faktiskt ser ut.