Fortfarande är det bara 40 procent av LO-medlemmarna som använder dator i jobbet, för nio år sedan var det 25 procent. ”Datoriseringen” i hemmen går snabbare, idag har åtta av tio medlemmar dator hemma, sju av tio har tillgång till Internet. Men det finns skillnader mellan medlemmar i de olika LO-förbunden, och Kommunals medlemmar är de som minst använder datorer.

Skillnaden mellan akademiker, tjänstemän och arbetare är också stor, och kön och ålder spelar in. Var fjärde LO-kvinna i åldern 50 — 64 år saknar helt erfarenhet av datorer, medan praktiskt taget ingen man inom SACO-förbunden gör det.

Att datorerna inte används mer på LO-medlemmarnas jobb, uppmärksammas i rapporten från LO. Här har utvecklingen stannat av de senaste fyra åren, tidigare ökade den snabbare.

Tendensen är oroväckande och på sikt ett hot mot Sveriges konkurrensförmåga och tillväxt, menar författarna till rapporten. Också här är det Kommunals medlemmar som ligger klart lägst, bara var tredje använde dator i jobbet, och det är bara hälften mot genomsnittet bland alla anställda.

Även om allt fler kommunalare har dator och Internet hemma, är det inte alla som använder sig av Internet. Men ökningen går snabbt. Andelen LO-kvinnor som använder Internet minst en gång i veckan har femdubblats på fem år.