– Mycket tyder på att kostnadsnivå och kvalité i såväl privat som offentligt driven äldreomsorg, blir mer lika med tiden, säger Lennarth Johansson Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har, på regeringens uppdrag, studerat konkurrensutsättning inom äldreomsorgen. Bland annat om det blir det någon skillnad i kostnader i kommuner som lagt ut en större del på privata entreprenörer, än de kommuner som inte gjort det.

Resultatet visar att kommuner med mer privat regi har något större kostnader. De slutsatser socialstyrelsen drar är dock med reservation.

Kommunerna brister i uppföljningen, bland annat eftersom det saknas ett system för att mäta kvalité och följa upp kostnader. Det är den största bristen.

Kommunerna har svårt att avgöra om verksamheten blivit bättre, sämre eller billigare om den bedrivs privat. Det går inte att belägga att kostnaderna blivit lägre.

En mängd studier har gjorts i det här ämnet, men de är inte tillräckliga för att man ska kunna ge några entydiga svar.

Studierna tyder dock på att det kan ha blivit ett större kvalitétsmedvetande.

Effekterna av de första upphandlingarna blev ofta lägre kostnader, men i senare omgångar har anbuden från de olika utförarna närmat sig varandra. De kommunala utförarna har blivit allt mer målinriktade och lika de privata.

Socialstyrelsen har också granskat effekterna av kundvalssystem, Kundval innebär att kommunerna upphandlar ett antal privata utförare.

Den som behöver vård/hemtjänst får en servicecheck och kan välja utförare, kommunal eller privat.

I Stockholmsområdet har ett tiotal kommuner infört kundvalssystem. Studier visar dock att många inte känner till möjligheten av att välja utförare. Att någon kommer är viktigare än vem som kommer. Många äldre är för sjuka eller inte i stånd att kunna välja på egen hand.

Det går inte heller att säga entydigt vad det betytt för personalen att ha en privat arbetsgivare.

En utvärdering av Stockholm stad visar att bemanningen minskat med 10 – 20 procent. Olika studier spretar åt olika håll, allt i från att personalen tycker det är mer stimulerande att jobba hos en privat arbetsgivare till att det är stressigt och hög arbetstakt.

.