För fyra år sedan satte Kommunals förbundsstyrelse målet att dubbelt så många kommunalare som då skulle gå eller ha gått någon högskoleutbildning 2010. Målen formulerades i rapporten ”Högskolestudier för Kommunals medlemmar — ett led i det livslånga lärandet. Det året, 2000, uppskattades att knappt 10 procent av medlemmarna studerade eller hade studerat på högskola.

I slutet av förra året skickade utbildningsenheten på Kommunals förbundskontor ut en enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar för att få svar på hur många som gått kurser på högskolan. Svarsfrekvensen var hög — 85 procent. Enligt officiell statistik var det bara sex procent, men den siffran var för låg. Statistiska centralbyrån räknade bara högskoleutbildning på minst 20 poäng, allt annat föll bort.

Nu är resultatet av förbundets undersökning klart, och siffrorna visar att andelen medlemmar med högskolestudier stiger.

– Vi kommer att klara målet 20 procent 2010, säger Leif Nordin, ombudsman på utbildningsenheten. Det kan vara mycket trögt att övertyga medlemmar i LO-förbunden, också kommunalare, att högskolan är något för dem. Men man kan också vänta sig en ketchup-effekt, dvs först händer nästan ingenting, sen kan det plötsligt gå väldigt fort.

Så här ser det ut: Just nu (december 2003) går 3,7 procent kurser på högskolan och totalt har fjorton procent av medlemmarna läst eller läser på högskolan. Av de 3,7 procenten som läser nu är det 1,7 procentenheter som går en högskolekurs för första gången.

Undersökningen visar också vilken sorts högskoleutbildning det gäller: 5,0 procentenheter gäller uppdragsutbildning (arbetsgivaren har beställt kurser för anställda), 5,2 procentenheter gäller linjer på högskolan och 2,9 procentenheter är enstaka kurser. Den grupp där flest gått högskolekurser är medlemmar som arbetar inom skolan, efter dem är det personal inom hälso- och sjukvård, därefter barnomsorgen och sedan personal inom omsorg för äldre och funktionshindrade.

– Generellt sett ligger de mansdominerade yrkesgrupperna efter, man kan säga att kontakten med högskoleutbildning på en del av de områdena är obefintlig.