Närmare tretusen personer från de sju största yrkesgrupperna inom den kommunala vården och omsorgen har svarat på en enkät om hot och våld i arbetet.

Enkäten är en del av en ny doktorsavhandling från Arbetslivsinstitutet. Resultaten visar att personalen inom vård och omsorg är den mest utsatta yrkesgruppen när det gäller arbetsskador på grund av våld.

En av fem tillfrågade hade fått fysiska skador. Knappt fyra av tio har fått stöd eller hjälp efter våldshändelsen. Värst drabbade var vårdbiträden och undersköterskor.

Faktorer som ökar risken för våld är låg ålder, kort anställningstid, att hela tiden arbeta med vårdtagare, omorganisationer och hög arbetsbelastning enligt undersökningen.