Resultatet är ett nederlag för de privata företagen inom vattenbranschen. Också för EU-kommissionären Fritz Bolkenstein som har beklagat att vattenförsörjningen inte utsätts för konkurrens precis som så mycket annat.

Omröstningen grundade sig på ett betänkande från EU-kommissionen, Strategin för den inre marknaden för 2003 — 2006.

Ursprungsförslaget var att parlamentet gläds åt att öppna marknaden för vatten–och posttjänster.

Inte minst den skotske Labour-ledamoten Bill Miller har varit mycket kritisk mot EU:s offensiv att låta marknaden bestämma vem som ska sköta vattenförsörjningen. Framför allt med tanke på de negativa erfarenheter som gjorts inom el-och järnvägsbranscherna. Han har ifrågasatt om detta experiment ska utsträckas ytterligare när nyttan inte har bevisats och helt visst inte inom vattensektorn.

De svenska socialdemokraterna beslöt att stödja Bill Millers ändringsförslag om att inte liberalisera vattenverksamhet.

Socialdemokraterna anser att frågor om att avreglera vatten- och avloppssektorn ska avgöras av medlemsstaterna. Vatten är ingen handelsvara som kan hanteras hur som helst. Svenska ledamöter inom vänster- och miljöpartiet röstade nej till betänkandet i sin helhet.

Trots framgången är EPSU, den europeiska fackliga federationen för offentliganställda, besviken.

Jan Willem Goudriann, EPSU, säger att det enda positiva med omröstningen var att vatten undantogs.

När det gäller andra förslag, som berör den sociala dimensionen inom EU, gick dessa igenom.

– Det innebär ett stöd för de stora företagen i stället för en mer balanserad social syn, säger han.

EPSU anser att EU bygger på allt mer konkurrens och liberalisering av vissa sektorer på bekostnad av välfärden och grundläggande rättigheter, till exempel sjukvård.

Att parlamentet nu sagt sitt betyder inte heller att frågan om vem som ska sköta vattenverksamheten är utagerad.

– Vi anser att EU-kommissionären Fritz Bolkenstein ska dra tillbaka sitt förslag om att utsätta vatten för konkurrens. Det är också viktigt att medlemsländernas regeringar, såsom Sverige, nu trycker på och klart säger ifrån att vatten inte ska utsättas för några marknadslösningar, säger han.

Fotnot: EPSU, European Federation of Public Service Unions, representerar åtta miljoner anställda inom offentliga sektorn i 189 fackföreningar i Europa.