Vilka är de förtroendevalda i kommuner och landsting? Speglar de den befolkning de representerar?

– Kvinnor, unga och utrikes födda är kraftigt underrepresenterade på förtroendeuppdrag i kommunerna. Och ju högre uppåt i makthierarkin man kommer desto färre kvinnor, unga och utrikes födda finns det.

Det berättade statsvetaren Hanna Bäck från Uppsala universitet och analytikern Richard Öhrnvall från Statistiska Centralbyrån i sin rapport Det nya seklets förtroendevalda.

Uppdragsgivarna är Justitiedepartementet, Svenska Kommunförbundet och Landstingförbundet.

Hanna Bäck påpekade också att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har högre andel kvinnor och högre andel utrikes födda bland sina förtroendevalda. I landstingen är fler kvinnor representerade på höga beslutande poster jämfört med kommunerna.

Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin som deltog på presentationen av rapporten påpekade att det är ett viktigt mönster som kommer fram.

– Det är samma grupper som inte syns i politiken som också drabbas av utanförskap och diskriminering på arbetsmarknaden.
Det är viktigt ur demokratisynpunkt att alla grupper finns representerade i beslutsprocessen i kommunerna. Eftersom en politikers egna erfarenheter och kunskaper också speglas i de beslut som fattas, menade Mona Sahlin.