Det visar en amerikansk undersökning av män och kvinnor mellan 35 och 60 år som lyckats sluta röka. Alla hade KOL, (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Forskarna vet inte varför kvinnornas lungfunkunktion förbättrades. Men man vet att kvinnor är känsligare för tobak för att de har mindre lungor.
Andra undersökningar visar samma sak. En dansk undersökning visar att lungorna hos storrökande kvinnor över 55 år försämras snabbare än hos yngre kvinnor. Någon sådan skillnad fanns inte hos männen. (källa: www.tobaksfakta.org)