Ett departementsförslag med förändringar av sotningsväsendet är på väg till riksdagen. Läggs det före sommaren, kan det träda i kraft 2004. Kommunal har yttrat sig över förslaget.

Förslaget innebär bland annat

– Kommunen har kvar ansvaret för sotning och brandskyddskontroll, men sotningsdistrikten slopas, och kommunen kan välja fler eller färre utförare, i egen regi eller på entreprenad. (Bra, tycker Kommunal.)

– Kommunen ska kunna ge dispens till enskilda att sota själva. (Inte bra, tycker Kommunal, det kan skapa godtycklighet.)

– Regler om rengöring och brandskyddskontroll av imkanaler i restauranger och storkök ska behållas, men slopas för bostäder. (Inte bra, tycker Kommunal. Slopa möjligen kravet när det gäller enfamiljshus. Förändringen medför stora förändringar i storstäderna, och kan leda till ett stort antal uppsägningar. Här behövs i så fall övergångsbestämmelser, för att mildra effekten, menar Kommunal.)

– Staten ska föreskriva vilka objekt som ska sotas och brandskyddskontrolleras, vad kontrollen ska innehålla och hur ofta den ska göras. Brandskyddskontrollen ska få ökad tyngd och högre kvalitet i sotningsverksamheten. (Bra, tycker Kommunal.)

– Rengöringsintervallen ,sotningsfristerna, avgörs lokalt av kommunen. (Det behövs statliga minimifrister för att säkra kvaliteten, säger Kommunal.)

– Nuvarande krav på anställning för att få gå kompetensutbildning tas bort. En grundutbildning till skorstensfejare och vidareutbildning till skorstensfejaringenjör ,eftergymnasial, skapas. (Den föreslagna utbildningen är bra, skriver Kommunal.)

Dessutom påpekar Kommunal att regler måste skapas för hur man ska dokumentera och registrera brister som upptäcks vid brandskyddskontrollerna. Här måste ansvaret ligga hos både Räddningsverket och kommunerna. Annars finns risk att entreprenörer drar sig för att påtala brister av rädsla att förlora kunder.