Den första mars förra året tog det privata Attendo Care över Björkegrenska gården som är ett äldreboende, och hemtjänstområdet Söder i Gävle.

150 anställda fick ny arbetsgivare. De fick tjänstledigt i två år från kommunen. Redan nu har 33 gått tillbaka.

Vad är det som händer?

— Det är en otydlig arbetsorganisation och arbetsmiljön är besvärlig. Jag upplever att verksamhetschefen här inte haft mandat att fatta beslut utan varit styrd från regionen och kontoret i Stockholm, säger Kommunals ombudsman Hans Forsberg.

När Kommunalarbetaren är där har Attendo Care precis föreslagit att inga vikarier ska sättas in under första sjukdagen under vardagarna.

Hans Forsberg berättar att kommunen, socialdemokratiskt styrd, tänkte sig att få en billigare verksamhet genom att lägga ut viss del av äldreomsorgen. De sparade pengarna, sju miljoner kronor, skulle läggas på ett nytt äldreboende.

— Resultatet har blivit att färre anställda ska göra mer, säger han.

Något ökat inflytande för personalen har det inte heller varit fråga om.

— Attendo Care är ljusår från det samverkansavtal som slutits, som om det fungerar, innebär mer medbestämmande och arbete för en bättre arbetsmiljö.

Anneli Larsson, Gunillla Jonsson och Elisabet Fröjd arbetar på Björkegrenska gården. De har lång erfarenhet av vården. Två av dem har jobbat i 25 år. Alla tre söker sig tillbaka till kommunen. De har blusar på sig med Attendo Cares emblem: ett kors, en signal och ett hjärta: Korset står för vård och omsorg, signalen för teknik och innovationskraft, hjärtat för omtanke och engagemang. Men de här tre kvinnorna har fått nog:

— Det är bökigt och stökigt här och vi har inte fått information, säger de samstämmigt. Jo förstås, strax innan företaget tog över kom två personer hit och gick igenom ekonomi och lagar hit och dit. Vi skulle tänka i aktier.

— Tidigare flöt allt. Vi var självgående och hade jättebra rutiner.

Allt det där slogs sönder, säger de. Det var ett mönsterhus och alla ville jobba här. Vi fick ta in vikarier. Det var gemenskap och glädje.

Framför allt upplever de nu att ledningen inte lyssnar, inte är lyhörd och inte värdesätter deras kompetens. Det går inte att föreslå något utan att få till svar att det kostar för mycket.

— Köket får inte ens beställa tio kilo potatis extra att ha i reserv.

— Chefen är svår att få tag i. Hon är ute och jobbar för att det är så ont om folk, eller också är hon på utbildningar. Attendo Care vill väl ha bort oss gamla undersköterskor. Vi är för dyra. Chefen har sagt att hon hellre skulle ha velat börja med en helt ny personalstyrka.

Det har hänt att pensionärerna bara fått duscha var fjortonde dag i stället för varje vecka och att det gått fyra veckor mellan städningen hos de gamla.

Lönerutinerna har inte heller fungerat. Kontoret ligger i Linköping.

— Då vi velat ringa dit har vi inte fått göra det, säger de.

Monika Bostedt, verksamhetschef på Björkegrenska gården, anser att personalen inte förstår Attendos företagskultur.

På frågan vad den innehåller svarar hon:

— Vi har styrmedel. Vi använder ledarhandbok, kvalitetshandbok och rutinhandbok.

Hon berättar att de använder en planeringstavla, men det har inte heller riktigt kommit i gång.

— Där kan vi se vad varje individ som bor här har för behov och se tydligt de rutiner som gäller för all personal.

Hon säger också att Björkegrenska gården varit en mycket kostsam enhet inom kommunen och att hemtjänsten på Söder har varit ett problemområde, där chefer bytts ut ofta.

En bra medarbetare är ansvarsfull och inte minst flexibel, tycker hon.

— Viss personal är jätteduktig, andra har ett visst motstånd mot förändringar. De är vana att jobba på sitt sätt.

Hur uppmuntrar hon dem?

— Genom medarbetarsamtal visar jag att jag uppskattar dem. Det är tråkigt att en del slutar, säger hon.

På frågan om var de egentliga besluten inom Attendo Care fattas nämner hon farfarsprincipen. Den innebär att om hon handlar varor över 10.000 kronor ska hon ha underskrift av regionchefen. Undersköterskor och vikarier kan hon anställa själv.

Även inom hemtjänsten på Söder har 13 anställda gått tillbaka till kommunen och 12 står på kö.

Osedvanligt många klagomål på hemtjänsten här har kommit in till kommunen. Kommunen har gjort en revisionsrapport, där Attendo Care får stark kritik. Rapporten talar om slarv och ansvarslöshet. Rutiner för hemtjänsten saknas.

Attendo Care har nu tid på sig fram till maj att vidta åtgärder så att det blir bättre, annars kommer flera politiker att kräva att kontraktet upphävs. 

Fotnot: Vid tidningens pressläggning meddelades att Monika Bostedt sagt upp sig och lämnar Attendo Care.